O nama

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) osnovan je 1996 godine.

KO smo mi?:
Mi smo tim aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava žena i djevojčica, zastupnica koncepta rodne ravnopravnosti u svim društvenim odnosima.

ŠTA radimo? – Naša misija:
Misija Centra za pravnu pomoć ženama je promocija i unaprijeđenje koncepta rodne jednakosti na svim društvenim nivoima i u svim društvenim odnosima.

ČEMU težimo? – Naša vizija:
CPPZ nastavlja samostalno i u savezništvu sa srodnim organizacijama direktno utiče na korekciju i unapređenje integrisane javne politike rodne ravnopravnosti i senzibilizira profesionalce da djeluju poštujući ženska ljudska prava.
CPPZ je 2019. godine, na nivou BiH i regije, prepoznat i uvažavan kao centar ženskih prava i think tank organizacija koja direktno pomaže ženama u ostvarivanju prava i pristupu pravdi, te ima značajan nacionalni i regionalni uticaj u oblikovanju rodno pravedne društvene stvarnosti.

Opći cilj:
Zaštita, unaprijeđenje i promocija ljudskih prava žena i rodna ravnopravnost.

Specifični strateški ciljevi:

  1. Direktna podrška ženama u pristupu pravdi i ostvarivanju prava kroz pravedan tretman pred pravosudnim i servisnim institucijama, a koji uvažava spcifične probleme žena
  2. Centar se i dalje razvija u regionalno prepoznatljivu i uticajnu think tank organizaciju u oblasti ljudskih prava žena i djevojčica
  3. Uvođenje i osiguravanje standarda rodne ravnopravnosti u kreiranju i primjeni javnih i institucionalnih politika
  4. Žene, djevojčice i mladi informirani, rodno osviješteni i ohrabreni da se suoče s retrogradnim tendencijma i neokonzervativizmom u društvu