Razmjena iskustava i diseminacija dobrih praksi u pristupu uslugama socijalne zaštite

“Zajedno i uz podršku Centar ženskih prava možemo pružiti doprinos unaprjeđenju pristupa socijalnim uslugama“ ključna je poruka predstavnika/ca centara za socijalni rad/službi socijalne
zaštite sa područja Federacije BiH sa dvodnevnog seminara održanog protekle sedmice u Neumu.
Seminar je bio prilika za razmjenu iskustava i diseminaciju dobre prakse iz jednog kantona na druge.
Kroz vođenu diskusiju o uočenim potrebama na terenu i različitim praksama u pristupu korisnica/korisnika uslugama ustanova socijalne zaštite dogovoreno je da će se raditi na usaglašavanju prijedloga za unaprjeđenje zakonske regulative.
Zajednički dogovor je da će se u narednom periodu raditi aktivnije na pripremi amandmana na Porodični zakon FBiH.
„Projekat je podržan Core grantom regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan  kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM)  Severna Makedonija i  Institute for  Democracy  and  Mediation  (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Centra ženskih prava i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva,  Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.“

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)