O nama

Centar ženskih prava (CŽP) osnovan je 1996 godine kao Centar za pravnu pomoć ženama. U septembru 2017. godine naziv je zvanično promijenjen.

KO smo mi?:
Centar je pravno-zagovaračka organizacija posvećena unapređenju položaja žena i djece u svim društvenim odnosima.

ŠTA radimo? – Naša misija:

Zastupanje rodno-pravednog i antidiskriminatornog koncepta u svim društvenim odnosima, za bolji položaj žena i djece.

ČEMU težimo? – Naša vizija:

Vjerujemo da će Bosna i Hercegovina postati demokratsko društvo koje njeguje kulturu nenasilja i mira, utemeljeno na principima ljudskih prava i rodne jednakopravnosti.

Opći strateški cilj: Unaprijediti položaj žrtava rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u pristupu reparacijskoj pravdi

Odgovor pravnog sistema na slučajeve rodno zasnovanog nasilja više usmjeren ka pravima žrtve, znači da se sistem fokusira na potrebe i zaštitu žrtava, a ne samo na kažnjavanje počinitelja. Ovakav pristup uključuje osiguravanje pristupa pristupa pravima i uslugama, sigurnosne mjere i podrške, te žrtvama omogućava adekvatna zaštita i podrška tokom i nakon krivičnog postupka. Centar ženskih prava radi na razvijanju sistema koji prepoznaje i shvata učinke rodno zasnovanog nasilja na žrtve i njihove potrebe, te omogućava njihovu zaštitu i osnaživanje.

Strateški cilj I: Osigurati pristup pravdi i uslugama za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, uz podršku pred pravosudnim i servisnim institucijama

Strateški cilj II: Pružanje pravne i psihološke pomoći žrtvama trgovine ljudima s ciljem sprječavanja retraumatizacije i olakšavanja pristupa pravdi, uključujući i ostvarivanje prava na obeštećenje u krivičnom postupku.

Strateški cilj III: Iskorijeniti predrasude i stereotipe u primjeni zakona, javnih politika i postupanju institucija u lancu sistema zaštite prema žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Strateški cilj IV: Jačanje vaninstitucionalnog modela pružanja zaštite žrtvama rodno zasnovanog nasilja i žena u riziku koju pružaju pomagačice iz zajednice.