O nama

Centar ženskih prava (CŽP) osnovan je 1996 godine kao Centar za pravnu pomoć ženama. U septembru 2017. godine naziv je zvanično promijenjen.

KO smo mi?:
Centar je pravno-zagovaračka organizacija posvećena unapređenju položaja žena i djece u svim društvenim odnosima.

ŠTA radimo? – Naša misija:

Zastupanje rodno-pravednog i antidiskriminatornog koncepta u svim društvenim odnosima, za bolji položaj žena i djece.

ČEMU težimo? – Naša vizija:

Vjerujemo da će Bosna i Hercegovina postati demokratsko društvo koje njeguje kulturu nenasilja i mira, utemeljeno na principima ljudskih prava i rodne jednakopravnosti.

Opći cilj:
Zaštita, unapređenje, promocija ljudskih prava žena i rodna ravnopravnost, borba protiv seksualiziranog nasilja, kao i svih oblika nasilja i diskriminacije.

Specifični strateški ciljevi:

  1. Direktna zaštita žena od svih vidova nasilja uz podršku pristupu pravdi pred pravosudnim i servisnim institucijama
  2. Doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije uz promoviranje suštinske jednakosti između žena i muškaraca u kreiranju i provođenju javnih i institucionalnih politika
  3. Upoznavanje i alarmiranje javnosti o drastičnim i rasprostranjenim kršenjima ženskih ljudskih prava
  4. Centar kontinuirano razvija kapacitete za zaštitu prava ranjivih, integraciju u sistem i vođenje procesa zagovaranja.