Diskriminacija osoba sa invaliditetom, u invalidskim kolicima

Pitanje:
Osoba sam sa invaliditetom i ne mogu se kretati bez kolica. Budući da živim u manjem gradu, bez članova bliže porodice, obično moram samostalno obavljati različite poslove, od plaćanja računa do obavljanja kupovine. Problem je što veliki broj zgrada i poslovnih prostora nema predviđenu rampu preko koje bih mogao ući u konkretnu prostoriju/zgradu. Zasad završavam svoje poslove zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, ali zanima me, ima li država obavezu da mi omogući pristup zgradama onda kada nema lifta na prizemlju i kada fizički nisam u mogućnosti da koristim stepenice?

Odgovor:
Ukoliko određeni organ vlasti ili vlasnik objekta koji po svojoj prirodi predstavlja javno mjesto i koji je obavezan da postupa prema ovoj obavezi, ne poduzme odgovarajuće mjere (npr. ne postavi rampu ili ne prilagodi ivičnjak) kako bi omogućio pristup svim osobama (uključujući osobe sa invaliditetom) toj ustanovi, dolazi do različitog postupanja prema osobama sa invaliditetom, dakle diskriminacije.

U ovom slučaju postoji indirektni oblik diskriminacije u odnosu na učešće u javnom životu i to nečinjenjem. Ovaj oblik diskriminacije se najčešće i odnosi na situaciju kada je državni organ ili institucija nadležan da omogući uživanje određenih prava ili sloboda, ali je propustio da izvrši određenu radnju, npr. postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom.

Budući da je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol 12.03.2010. (bez rezervacija ili izjava), koja je stupila na snagu 11.04.2010. godine, za državu nastaje obaveza iz člana 9. stav 1. navedne Konvencije, prema kojoj države potpisnice, kako bi osobama s invaliditetom omogućile nezavisno življenje i potpuno sudjelovanje u svim područjima života, poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi im osigurale pristup, na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama,… koje uključuju identifikaciju i uklanjanje prepreka i barijera pristupačnosti, odnose se, između ostalog na: (a) građevine, puteve, prijevoz i druge zatvorene i otvorene prostore, uključujući škole, stambene objekte, zdravstvene ustanove i radna mjesta;”

Pravni izvori :
• Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol;
• Zakon o zabrani diskriminacije BiH

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)