Diskriminacija članova i članica sindikata

Pitanje:
Radnik sam u jednom javnom preduzeću već skoro 20 godina. Otkako sam zaposlen, mi radnici udružili smo se u strukovni sindikat. Nekada nam je pomagao pri ostvarivanju prava, nekada nije, ali ostali smo članovi do danas. Međutim, dolaskom novog rukovodstva situacija se promijenila. Često nam se zamjera članstvo u sindikatu i prema nama koji smo članovi ponašanje je drugačije. Što god bi od nadređenog tražili, poboljšanje uslova rada ili bilo šta drugo, bilo bi nam rečeno da se obratimo sindiktu. Da li poslodavac ima pravo da se ponaša tako?

Odgovor:
Poslodavac nema pravo uskraćivati, isključivati ili davati prednost radnicima po osnovu članstva u sindikatu. Svako takvo ponašanje je diskriminatorno i poslodavac je dužan uzdržavati se od takvog ponašanja, u suprotnom postupa protivno zakonima Bosne i Hercegovine.

Članstvo u sindikatu kao osnov diskriminacije regulirano je Zakonom o zabrani diskriminacije BiH te se diskriminacijom smatra svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica članstva u sindikatu. Također, i Zakon o radu Federacije BiH zabranjuje diskriminaciju radnika kao i lica koje traži zaposlenje, s obzirom na članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima.

Oba zakona predviđaju i mehanizme zaštite u slučajevima diskriminacije. Zakon o radu Federacije BiH predviđa da Vi i Vaše kolege i kolegice, članovi sindikata, možete od poslodavca zahtijevati zaštitu u roku od 15 dana od dana saznanja za diskriminaciju, a ukoliko poslodavac u roku od 15 dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva ne udovolji istom, možete u daljem roku od 30 dana podnijeti tužbu nadležnom općinskom sudu. Pored toga zaštitu Vaših prava možete tražiti i prema Zakonu o zabrani diskriminacije BiH, koji kao mehanizme zaštite predviđa sudski i upravni postupak. Sudsku zaštitu možete tražiti pred općinskim sudom pokretanjem sudskog postupka antitdiskriminacijskom tužbom. Također, zaštitu prava možete ostvariti i upućivanjem žalbe Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH. Po prijemu žalbe Ombudsman će pokrenuti postupak, tražiti izjašnjenje Vašeg poslodavca, te ukoliko ustanovi da je u konkretnom slučaju bilo diskriminatornih praksi poslodavca, preporukom tražiti prekidanje takve diskriminatorne prakse.

Zakonsko uporište:
• Zakon o zabrani diskriminacije BiH, čl. 2 i čl. 6. st. i)
• Zakon o radu FBiH

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)