Pravo ravnopravnog učešća žena i muškaraca na javnim pozivima i konkursima

Pitanje:
Obraćam vam se jer mislim da sam diskriminisana u konkursnoj proceduri za prijem članova komisije za vozačke ispite. Obavještena sam, bez posebnog obrazloženja, da nisam prošla u dalju konkursnu proceduru. Od prijavljenih kandidata samo je jedna žena prošla u dalju proceduru, dok je 21 muškarac prošao dalje. Poznato mi je da u javnim organima trebaju biti ravnopravo zastupljena oba spola. Voljela bih da me uputite šta dalje da radim?

Odgovor:
Na odluku komisije i organa koji je proveo proceduru izbora članova komisije za vozačke ispite možete se žaliti neposredno višem organu. Mišljenje i preporuka mogu se tražiti i od institucije Ombudsmana. Na kraju, ako se diskriminacija utvrdi, može se pokrenuti i parnični postupak individualnom tužbom.

Da bi se utvrdila diskriminatorna praksa prvo se izjavljivanjem žalbe neposredno višem organu ukazuje na nepravilnosti, te traži detaljno obrazloženje sporne odluke o Vašem neučešću u daljoj konkursnoj proceduri, te spisak učesnika konkursa i primljenih kandidata. Ukoliko iz navedenih dokumenata proizilazi da je zaista primljen indikativno veći broj osoba muškog spola, odnosno da je došlo do isključivanja ili davanja prednosti bilo kojem licu, a na osnovu spola, Zakon o zabrani diskriminacije (ZZD) puža mogućnost obraćanja Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u Bosni Hercegovini, i to putem žalbe. Na osnovu žalbe Ombudsman inicira postupak, te od nadležnog organa traži obrazloženje, nakon čega donosi preporuku. Preporuku upućuje organu koji je dužan ispraviti utvrđene nepravilnosti. Takođe, Zakon o zabrani diskriminacije predviđa i sudsku zaštitu, i to pokretanjem parničnog postupka individualnom tužbom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Član 12. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 32/10)
– Član 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal