Pravo ravnopravnog učešća žena i muškaraca na javnim pozivima i konkursima

Pitanje:
Obraćam vam se jer mislim da sam diskriminisana u konkursnoj proceduri za prijem članova komisije za vozačke ispite. Obavještena sam, bez posebnog obrazloženja, da nisam prošla u dalju konkursnu proceduru. Od prijavljenih kandidata samo je jedna žena prošla u dalju proceduru, dok je 21 muškarac prošao dalje. Poznato mi je da u javnim organima trebaju biti ravnopravo zastupljena oba spola. Voljela bih da me uputite šta dalje da radim?

Odgovor:
Na odluku komisije i organa koji je proveo proceduru izbora članova komisije za vozačke ispite možete se žaliti neposredno višem organu. Mišljenje i preporuka mogu se tražiti i od institucije Ombudsmana. Na kraju, ako se diskriminacija utvrdi, može se pokrenuti i parnični postupak individualnom tužbom.

Da bi se utvrdila diskriminatorna praksa prvo se izjavljivanjem žalbe neposredno višem organu ukazuje na nepravilnosti, te traži detaljno obrazloženje sporne odluke o Vašem neučešću u daljoj konkursnoj proceduri, te spisak učesnika konkursa i primljenih kandidata. Ukoliko iz navedenih dokumenata proizilazi da je zaista primljen indikativno veći broj osoba muškog spola, odnosno da je došlo do isključivanja ili davanja prednosti bilo kojem licu, a na osnovu spola, Zakon o zabrani diskriminacije (ZZD) puža mogućnost obraćanja Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u Bosni Hercegovini, i to putem žalbe. Na osnovu žalbe Ombudsman inicira postupak, te od nadležnog organa traži obrazloženje, nakon čega donosi preporuku. Preporuku upućuje organu koji je dužan ispraviti utvrđene nepravilnosti. Takođe, Zakon o zabrani diskriminacije predviđa i sudsku zaštitu, i to pokretanjem parničnog postupka individualnom tužbom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Član 12. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 32/10)
– Član 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)