Pravo vanbračnih partnera/ica na porodičnu penziju

Pitanje:
Bila sam u vanbračnoj zajednici sa suprugom više od 22 godine, nismo bili vjenčani. U istoj je rođena kćerka koja sada pohađa osnovnu školu. Prošle godine moj suprug je umro. Imao je starosnu penziju od koje smo živjeli. Nakon njegove smrti ja sam pokrenula postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Međutim, odbili su me i ja sam sada bez ikakvih primanja. Zanima me zašto nemam pravo na penziju, nakon toliko godina zajedničkog života? Da li je to zato što nismo bili vjenčani?

Odgovor:
Da, odbijeni ste po osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji ne pominje vanbračne partnere kao moguće nasljednike porodične ponzije. Međutim, Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju propisuju uslove pod kojima je bračna i vanbračna zajednica izjednačena i vi te uslove ispunjavate. Moguće je tražiti mišljenje i preporuku od institucije Ombudsmana. Na osnovu preporuke može se tražiti izmjena Zakona o PIO, i njegovo ujednačavanje sa Porodičnim zakonom i Zakonom o nasljeđivanju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH vanbračni partneri nisu navedeni kada je u pitanju pravo na porodičnu penziju. Međutim, Porodični zakon Federacije BiH izjednačava vanbračnu zajednicu sa brakom ukoliko ona traje najmanje tri godine, ili kraće, ako je u njoj rođeno zajedničko dijete. U svim ostalim pitanjma bračna i vanbračna zajednica su izjednačene (recimo kod usvojenja, izdržavanja, imovinskih odnosa…). I Zakon o nasljeđivanju izjednačava brak i vanbračnu zajednicu u pogledu nasljeđivanja.

Zakon o PIO nije usklađivan sa Porodičnim i Zakonom o nasljeđivanju, pa možemo reći da su vanbračni partneri na izvjestan način diskriminarani, jer ne uživaju jednaka prava kao bračni partneri. Ovo bi najbolje moglo biti riješeno izmjenama Zakona o PIO i uvrštavanjem vanbračnih partnera u članove porodice, ali uz dodatna pojašnjenja i preciziranje.
Mogućnost je da se uputi žalba Instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH. Na osnovu žalbe Ombudsman pokreće postupak i od nadležnih organa traži pojašnjenje te eventualno upućuje prijedlog zakonodavnim tijelma za izmjene Zakona o PIO. Takođe, Zakon o zabrani diskrimnacije predviđa mogućnost traženja zaštite svojih prava putem sudskih i upravnih postupaka, odnosno podizanja individualne ili kolektivne tužbe u slučajevima diskriminacije.

Osnovno zakonsko uporište:
– Član 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09)
– Član 3. Porodičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05 i 41/05)
– Član 4. Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/14)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)