Monitoring suđenja

Monitoring krivičnih postupaka iz oblasti spolnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) na sudovima u BiH je program koji traje od 2010. Prvi put u BiH Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i sudovi su dozvolili domaćoj NVO da radi monitoring – pristupi kompletnoj dokumentaciji predmeta i prisustvuje ročištima zatvorenim za javnost.
Nakon OSCE-a BiH, Centar za pravnu pomoć ženama je prihvaćen kao „watch-dog“ organizacija.
Razvijeni kapaciteti osoblja za specijalizirani monitoring, znanje i iskustvo, daju nam legitimitet da naučeno prenosimo i drugim organizacijama civilnog društva.
Objavljena su tri izvještaja/analize sa preporukama sa unaprijeđenje insitucionalnog odgovora u zaštiti žena žrtava krivičnih djela, a time i podrška reformi pravosuđa.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal