Monitoring suđenja

Monitoring krivičnih postupaka iz oblasti spolnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) na sudovima u BiH je program koji traje od 2010. Prvi put u BiH Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i sudovi su dozvolili domaćoj NVO da radi monitoring – pristupi kompletnoj dokumentaciji predmeta i prisustvuje ročištima zatvorenim za javnost.
Nakon OSCE-a BiH, Centar za pravnu pomoć ženama je prihvaćen kao „watch-dog“ organizacija.
Razvijeni kapaciteti osoblja za specijalizirani monitoring, znanje i iskustvo, daju nam legitimitet da naučeno prenosimo i drugim organizacijama civilnog društva.
Objavljena su tri izvještaja/analize sa preporukama sa unaprijeđenje insitucionalnog odgovora u zaštiti žena žrtava krivičnih djela, a time i podrška reformi pravosuđa.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)