Podrška procesu zagovaranja za bolji položaj i prava žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku

Forumima na temu Naknade štete za žrtve trgovine ljudima održanim u Trebinju (29.08.) i Bihaću (01.09.) završen je krug stručnog savjetovanja za uposlenike/ce sudova, tužilaštva, centara za socijalni rad sa područja Regije Trebinje i Unsko-sanskog kantona.
Nakon izlaganja panelistica u diskusiji su učesnici/su su, između ostalog, prepoznali/e i naglasili/e potrebu za➡️
🔴proaktivnim radom na otkrivanju, gonjenju, procesuiranju trgovaca koji treba biti praćen jačanjem koordinacije i uvezanošću svih aktera
🔴sinergiji, saradnji sa organizacijama koje pružaju usluge specijalizirane pomoći i podrške za žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima i korištenju resursa koje organizacije poput Centra ženskih prava nude
🔴kontinuiranošću programa edukacije i senzibilizacije uposlenika/ca institucija u lancu sistema zaštite i jačanjem njihovih kapaciteta
🔴odlučivanjem o imovinsko-pravnom zahtjevu u okviru krivičnog postupka.
Koristit ćemo zaključke za ovog i svih prethodnih Foruma održanih širom BiH i zagovarati za bolji položaj i pristup pravdi za žrtve trgovine ljudima.
Zahvaljujemo se svim učesnicima/cama iz cijele BIH, posebno našim panelisticama i panelistima, svima koji su dali podršku i svoj doprinos za jačanje odgovora na pitanje trgovine ljudima u BiH.
Događaji su organizovani pod okriljem Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)