Monitoring krivičnih istraga

Cilj programa koji je sproveden u periodu 2012/2013 i koji ima tendenciju da se nastavi, je da se na osnovu analize arhiviranih krivičnih predmeta izradi izveštaj koji će doprinijeti postizanju djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema.
Ovo je još jedan doprinos Centra za pravnu pomoć ženama u reformi i uspostavljanju efikasnijeg sistema pravosuđa u BiH.
Monitoring je obuhvatio praćenje krivičnih istraga uvidom u arhivirane predmete za krivična djela Ubistvo, Silovanje, Bludne radnje i Nasilje u porodici za period 2005/2012 godina i vršen je pred Kantonalnim tužilaštvom Ze-do kantona. Kratak pregle nalaza i preporuka možete vidjeti na linku.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)