Monitoring krivičnih istraga

Cilj programa koji je sproveden u periodu 2012/2013 i koji ima tendenciju da se nastavi, je da se na osnovu analize arhiviranih krivičnih predmeta izradi izveštaj koji će doprinijeti postizanju djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema.
Ovo je još jedan doprinos Centra za pravnu pomoć ženama u reformi i uspostavljanju efikasnijeg sistema pravosuđa u BiH.
Monitoring je obuhvatio praćenje krivičnih istraga uvidom u arhivirane predmete za krivična djela Ubistvo, Silovanje, Bludne radnje i Nasilje u porodici za period 2005/2012 godina i vršen je pred Kantonalnim tužilaštvom Ze-do kantona. Kratak pregle nalaza i preporuka možete vidjeti na linku.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal