Analitički izvještaj sa zaključcima za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema (2013)

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) je tokom 2011. godine uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju bio dio projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Centar je implementirao projekat „Homogenizacija aktera u zajednici za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema“.
Praćene su krivične istrage uvidom u arhivirane predmete za krivična djela Ubistvo, Silovanje, Bludne radnje i Nasilje u porodici za period od 2005. do 2012. godine. Na osnovu analize podataka dobijenih praćenjem krivičnih istraga izrađen je Analitički izvještaj sa zaključcima za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema čiji sažetak možete pogledati OVDJE.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal