Izučavanje pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH (2013)

U cilju dobijanja preciznijih pokazatelja o trenutnom stanju izučavanja pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica je u okviru projekta „Promocija rodne jednakosti za razvoj demokratskog društva“ sproveo istraživanje na pet pravnih fakulteta. Uzorak je činilo 220 studenata i studentica četvrte i treće godine.
Skoro 30% nije znalo da pojmovi ROD i SPOL ne označavaju isto. 51,36% ispitanika/ca je mišljenja da su djevojke i žene same krive zbog seksualnog nasilja koje doživljavaju. Više od trećine ispitanika/ca nije znalo nabrojati zakone kojima je u BiH zabranjena diskriminacija po osnovu spola. Trećina ispitanika/ca ili 33,18% nije znalo da je nasilje u porodici kažnjivo i onda kada nisu nastupile teže tjelesne ili duševne posljedice. Publikaciju možete pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)