Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u BiH (2014)

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) je zajedno sa partnerima iz Republike Srpske inplementirao projekt „Monitoring pravosuđa ka ostvarenju spolne i rodne jednakosti u BiH“. Monitoring krivičnih postupaka spolno i rodno zasnovanog nasilja je rađen u 20 sudova. Od 227 predmeta u 156 su izrečene kazne i predmeti kompletirani. Najveći broj sankcija je u vidu uslovne kazne, njih 101 (65%).
Nije zabilježen predmet u kojem je izrečena zaštitna mjera, iako su uslovi sugerisali da bi određivanje takve mjere bilo svrsishodno. Krivičnopravne sankcije za djela SRZN su generalno uzevši blage, na granici, a ponekad i ispod granice propisane zakonom.
Prilikom odmjeravanja vrste i visine krivičnopravne sankcije češće se uzimaju u obzir olakšavajuće, nego otežavajuće okolnosti i to bez posebnog obrazloženja. Izvještaj i analiza sa preporukama možete pogledati OVDJE.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal