Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u BiH (2014)

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) je zajedno sa partnerima iz Republike Srpske inplementirao projekt „Monitoring pravosuđa ka ostvarenju spolne i rodne jednakosti u BiH“. Monitoring krivičnih postupaka spolno i rodno zasnovanog nasilja je rađen u 20 sudova. Od 227 predmeta u 156 su izrečene kazne i predmeti kompletirani. Najveći broj sankcija je u vidu uslovne kazne, njih 101 (65%).
Nije zabilježen predmet u kojem je izrečena zaštitna mjera, iako su uslovi sugerisali da bi određivanje takve mjere bilo svrsishodno. Krivičnopravne sankcije za djela SRZN su generalno uzevši blage, na granici, a ponekad i ispod granice propisane zakonom.
Prilikom odmjeravanja vrste i visine krivičnopravne sankcije češće se uzimaju u obzir olakšavajuće, nego otežavajuće okolnosti i to bez posebnog obrazloženja. Izvještaj i analiza sa preporukama možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)