Analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u FBiH (2011)

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica je tokom 2011. godine uz podršku UNDP i UNFPA, na osnovu praćenja suđenja 145 predmeta, izradio analizu krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji BiH.
U 69 (od 78) slučajeva KD Nasilje u porodici je izvršeno prema članovima porodice sa kojima počinitelj živi u zajedničkom domaćinstvu (supruga i djeca). U 71% okončanih predmeta izrečena uslovna kazna. Nije zabilježen niti jedan predmet u kojem je izrečena zaštitna mjera. U 9 od 14 slučajeva (ili preko 64%) ubistava koji su praćeni, žrtve su bile supruge. U 3 od 9 slučajeva (33,33%) ubistava supruge, optuženi je ranije osuđivan za KD Nasilje u porodici i Nasilničko ponašanje učinjeno prema ženi. Cijeli izvještaj možete pročitati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)