Indirektna diskriminacija zaposlenih žena koje su koristile porodiljsko odsustvo

Pitanje:
Zaposlena sam u državnoj upravi već 4 godine i uzorna sam službenica, sa svim predispozicijama za napredovanje. Međutim, zbog jedne odredbe u pravilniku mi je to onemogućeno. U članovima pravilnika koji propisuju uslove za napredovanje stoji i to da osoba koja aplicira za napredovanje treba, između ostalog, priložiti i dokaz o efektivnom radu posljednje 2 godine, pri čemu je dozvoljen opravdan prekid do 6 mjeseci. Ja sam prošle godine koristila porodiljsko odsustvo u trajanju od 10 mjeseci i sada ne ispunjavam uslove za napredovanje, samo zbog toga što sam majka koja se brinula o svom djetetu. Jesam li diskriminisana?

Odgovor:
Jasno je da je cilj ovog kriterija da se u naredni viši rang u službi unaprijede oni službenici koji su imali najviše neprekinutog efektivnog rada. Ipak grupa koja se nalazi u različitom položaju su žene, službenice, koje su u određenom vremenskom intervalu koristile pravo na porodiljsko odsustvo i koje zbog korištenja tog prava trpe različito postupanje zbog svog spola.

U ovom slučaju se radi o posrednom (indirektnom) obliku diskriminacije, koji inače podrazumijeva neutralno pravilo, kriterij ili praksu, koji vrijede za sve jednako, ali koji u praksi znatno više pogađaju jednu kategoriju osoba. U Vašem slučaju, to su žene-majke koje zbog korištenja zakonskog prava na porodiljsko odsustvo, ne mogu ostvariti unapređenje, te kao takve imaju pravo na korištenje odgovarajućih mehanizama zaštite od diskriminacije, što uključuje izjavljivanje žalbe instituciji Ombudsmena BiH, ali i pokretanje tužbe.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)