Diskriminacija koju vrše privatni stanodavci

Pitanje:
Studentica sam II godine Ekonomskog fakulteta u Zenici i prije početka akademske godine sam tražila privatni smještaj, budući da živim u Donjem Vakufu. Ograničenih sam materijalnih sredstava, pa sam zbog toga tražila stan koji bi zajednički koristila sa svojom prijateljicom. Kada smo se javile na oglas o iznajmljivanju dvosobnog stana za studente, vlasnik stana nam je rekao da će nam se javiti ukoliko ne bude zainteresovanih studenata, zbog njegovih ranijih loših iskustava, kada je stan iznajmljivao studenticama. Da li nas vlasnik stana smije odbiti samo zato što smo studentice?

Odgovor:
U ovom slučaju postoji direktna diskriminacija po osnovu spola, jer ima za cilj da neposredno povrijedi Vaše pravo na jednako postupanje, konkretnije radi se o direktnoj diskriminaciji činjenjem određene radnje (u ovom slučaju odbijanja zaključivanja ugovora o zakupu, jer se radi o osobama ženskog spola). Iako Zakon o zabrani diskriminacije u načelu pruža zaštitu od diskriminacije koje počine organi javne vlasti, čl. 2. istog zakona navodi da se zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe, kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, što indirektno znači da je zabranjeno vršenje diskriminacije i u privatnom sektoru, kada se radi o pružanju usluga namijenjenih javnosti.

U ovom slučaju vlasnik stana uživa slobodu da zaključi ugovor o zakupu sa osobom kojom želi, ali pri tome ne smije vršiti diskriminaciju i unaprijed eliminisati mogućnost zaključivanja ugovora sa Vama i Vašom prijateljicom, samo zato što ste osobe ženskog spola. Kada se utvrđuje različito postupanje, pitanje namjere nije bitno, što jeste olakšanje za diskriminisanu osobu, jer ne mora tvrditi da je takvo postupanje imalo za namjeru diskriminaciju, nego samo da se utvrdi da je postojala diskriminacija, bez opravdanog razloga. Zakon omogućava zaštitu Vaših prava, i to upućivanjem žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH ili putem sudske zaštite podnošenjem posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije u odnosu na vlasnika stana. Bez obzira za koji oblik pravne zastite se opredijelite sugerišemo da to učinite uz stručnu pomoć.

Pravni izvor:

• Zakon o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BH“ broj 59/09), član 2. stav 1. i stav. 2. u vezi sa članom 6. stav 1. tačka g.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)