Diskriminacija Roma u javnom prostoru (restoranu)

Pitanje:
Pripadnik sam romske populacije i živim čitav svoj život u manjem gradu u kojem se svi međusobno poznajemo. Moja porodica se bavi prodajom odjeće na lokalnoj pijaci. Nisam sklon problematičnom ponašanju, niti iko od mojih prijatelja. Prije neki dan sam slavio rođendan, te sam pozvao svoje prijatelje na večeru i piće u lokalni elitniji restoran. Na samom ulazu su nam rekli da nemaju dovoljno mjesta za nas, te da su za tu večer sva mjesta zauzeta, iako je bila srijeda, te je restoran bio poluprazan u osam uvečer.Smatram da nam nisu dozvolili ulazak, jer nas je većina bila romske pripadnosti.
Da li je vlasniku restorana dopušteno da odlučuje ko će ući, a ko ne u restoran?

Odgovor:
Uprkos tome što se radi o privatnom restoranu, vlasnik restorana pruža usluge namijenjene javnosti i prilikom takvog pružanja usluga ne smije vršiti diskriminaciju.

U ovom slučaju postoji direktna diskriminacija po etničkoj, nacionalnoj, rasnoj i socijalnoj osnovi, pod pretpostavkom da sva mjesta zaista nisu bila rezervisana i da je Vama odbijen ulazak samo zbog toga što ste pripadnik romske populacije. Došlo je do različitog postupanja koje podrazumijeva isključivanje u uzivanju odredjenih prava, zbog toga što ste pripadnik odredjene manjine, a koja ima za svrhu ili posljedicu da Vam onemogući ili ugrozi priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

Iako Zakon o zabrani diskriminacije u načelu pruža zaštitu od diskriminacije koje počine organi javne vlasti, čl. 2. istog zakona navodi da se zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe, kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, što indirektno znači da je zabranjeno vršenje diskriminacije i u privatnom sektoru, kada se radi o pružanju usluga namijenjenih javnosti. U ovom konkretnom slučaju radi se o konfliktu između Vašeg prava na jednako postupanje i prava, osnosno ovlaštenja vlasnika restorana da upravlja svojom ličnom imovinom i dozvoli ili ne dozvoli ulazak u restoran osobama kojima to ne želi dopustiti.

Zakon omogućava zaštitu Vaših prava, i to upućivanjem žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH ili putem sudske zaštite podnošenjem posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije u odnosu na vlasnika restorana.

Pravni izvor:

• Zakon o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BH“ broj 59/09) , član 2. stav 1. i stav. 2. u vezi sa članom 6. stav 1. tačka j.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)