Diskriminacija djece sa posebnim potrebama u procesu obrazovanja

Pitanje:
Roditelji smo petnaestogodišnje djevojčice sa posebnim potrebama. Nakon izvršenih opservacija u Centru za djecu sa posebnim potrebama i izvršene kategorizacije, utvrđeno je da se radi o osobi sa posebnim potrebama i data je preporuka da naša kćer nastavi školovanje u redovnoj školi uz nadzor pedagoga-asistenta. Međutim škola koju pohađa nije predvidjela nikakva vid pomoći niti angažmana pedagoga –asistenta, te su nas informisali da, u skladu sa obavijesti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, takva realizacija nastave (inkluzivna) nije moguća, jer naprosto nema dovoljno finansijskih sredstava. Naša kćer ostvaruje dobre rezultate i pokazuje vidan napredak uz pomoć stručnog lica koje trenutno angažujemo i plaćamo sami, ali nećemo još dugo biti u mogućnosti. Da li postoji način da se naša kćer ipak uključi u redovno školovanje sa ostalom djecom?

Odgovor:
Neizvršavanjem preporuka Centra za osobe sa posebnim potrebama, resorno Ministarstvo je diskriminiralo Vašu kćer i povrijedilo njeno pravo na jednako postupanje u procesu obrazovanja, propustivši da u nastavno-obrazovnom procesu poduzme mjere inkluzije Vaše kćerke kao osobe sa posebnim potrebama.

U ovom slučaju je došlo do kršenja domaćih pozitivnih propisa, konkretno Zakona o zabrani diskriminacije i Konvencije o pravima djeteta, jer djetetu nije omogućena pomoć i asistencija stručne osobe koja će mu pomagati. Jedan od mehanizama zaštite je upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji u daljem postupku ispituje navode o diskriminaciji i daje preporuku ustanovi da prekine sa diskriminirajućom praksom. Drugi i dodatni način je da podnesete antidiskriminacijsku tužbu protiv ustanove i tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom.

Pravni izvori :
• Protokol 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama (član 1.) ;
• Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH;
• Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama
• Zakon o zabrani diskriminacije (Čl. 3. st. 2)

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal