Diskriminacija djece sa posebnim potrebama u procesu obrazovanja

Pitanje:
Roditelji smo petnaestogodišnje djevojčice sa posebnim potrebama. Nakon izvršenih opservacija u Centru za djecu sa posebnim potrebama i izvršene kategorizacije, utvrđeno je da se radi o osobi sa posebnim potrebama i data je preporuka da naša kćer nastavi školovanje u redovnoj školi uz nadzor pedagoga-asistenta. Međutim škola koju pohađa nije predvidjela nikakva vid pomoći niti angažmana pedagoga –asistenta, te su nas informisali da, u skladu sa obavijesti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, takva realizacija nastave (inkluzivna) nije moguća, jer naprosto nema dovoljno finansijskih sredstava. Naša kćer ostvaruje dobre rezultate i pokazuje vidan napredak uz pomoć stručnog lica koje trenutno angažujemo i plaćamo sami, ali nećemo još dugo biti u mogućnosti. Da li postoji način da se naša kćer ipak uključi u redovno školovanje sa ostalom djecom?

Odgovor:
Neizvršavanjem preporuka Centra za osobe sa posebnim potrebama, resorno Ministarstvo je diskriminiralo Vašu kćer i povrijedilo njeno pravo na jednako postupanje u procesu obrazovanja, propustivši da u nastavno-obrazovnom procesu poduzme mjere inkluzije Vaše kćerke kao osobe sa posebnim potrebama.

U ovom slučaju je došlo do kršenja domaćih pozitivnih propisa, konkretno Zakona o zabrani diskriminacije i Konvencije o pravima djeteta, jer djetetu nije omogućena pomoć i asistencija stručne osobe koja će mu pomagati. Jedan od mehanizama zaštite je upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji u daljem postupku ispituje navode o diskriminaciji i daje preporuku ustanovi da prekine sa diskriminirajućom praksom. Drugi i dodatni način je da podnesete antidiskriminacijsku tužbu protiv ustanove i tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom.

Pravni izvori :
• Protokol 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama (član 1.) ;
• Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH;
• Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama
• Zakon o zabrani diskriminacije (Čl. 3. st. 2)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)