Zajedno do uklanjanja prepreka i propusta u sistemu zaštite – Albania

U toku je Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Albaniji”. Široj stručnoj javnosti predstavljamo, i zajedno sa njima diskutujemo nalaze istraživanja i kreiramo preporuke za efikasnije sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama.

Odziv i zainteresiranost velikog broja predstavnika/ca relevantnih institucija iz Albanije koji učestvuju u kreiranju preporuka za poboljšanje položaja žena preživjelih nasilje još jednom potvrđuje činjenicu da ima još mnogo posla za postizanje konkretnih promjena.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)