Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BiH

Praćenje i analiza primjene zakona i politika u sudskoj praksi je važan doprinos organizacija civilnog društva stalnim naporima da se osigura senzibilisan, efikasan i održiv sistem sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja koji štiti prava i uvažava potrebe žena i djece koji su preživjeli nasilje. Pročitajte najnoviji izvještaj i analizu praćenja krivičnih, i po prvi puta prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal