Rezultati istraživanja korupcije u visokoškolskim ustanovama u BiH

Centar ženskih prava iz Zenice, lider ACCOUNT Monitoring tima u sektoru obrazovanja, predstavio je danas rezultate istraživanja korupcije na visokoškolskim ustanovama u BiH. Istraživanje je provedeno među 600 studentica i studenata sa 29 fakulteta univerziteta u Zenici, Banja Luci i Sarajevu, a rezultati između ostalog pokazuju:

  • 72% studenata/ica zna da je korupcija krivično djelo
  • 43% odgovornim za korupciju smatra profesore
  • 35% je svjedočilo ili ima saznanja o dobijanju ocjene/polaganju ispita na temelju korupcije
  • najčešći oblici koruptivnih praksi i pritisak se ogledaju kroz kupovinu udžbenika, direktnu iznudu novca i primoravanje na učlanjenje u određenu političku partiju
  • svaka dvadeseta ispitana osoba izjavljuje da joj je iznuđivan privatni broj telefona ili seksualna usluga.

Rezultati pokazuju i studenti prepoznaju korupciju kao krivično djelo – njih 71%, svjesni su da suodgovornost za korupciju leži i u osobi koja nudi mito, a naročito je značajno da više od polovine anketiranih prepoznaje korupciju kao pojavu koja utiče na kvalitet obrazovanja, te su spremni podržati formiranje tijela za borbu protiv korupcije na fakultetima. S druge strane, iako se kroz školovanje diretkno susreću ili svjedoče koruptivnim radnjama na fakultetima, studenti ih pravdaju općim stanjem u društvu. Stoga je nužno da se nepovjerenje u sistem i strah za vlastitu egzistenciju razbijaju jačanjem sistema zaštite prijavitelja korupcije, kao i kontinuiranim monitoringom rada tijela i institucija odgovornih za prevenciju i suzbijanje korupcije.

Centar ženskih prava je proveo istraživanje u saradnji sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: Resursnim centrom iz Brčkog i Fondacijom za razvoj i demokratiju iz Sarajeva. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)