Napravljen prvi korak ka izjednačavanju bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju

Iako Centar za pravnu pomoć ženama nema dugogodišnje iskustvo na rješavanju pitanja diskriminacije različitih kategorija stanovništva, uprkos poteškoćama, kao i sumnjama u hitnost procesa mijenjanja pravnih propisa, ponosne smo što smo za vrlo kratko vrijeme uspjele pokrenuti proces izjednačavanja bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju.

Centar je Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH podnio žalbu zbog diskriminatornih odredbi Zakona o PIO. Članom 60. Zakona Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nisu obuhvaćeni vanbračni partneri, čime su neposredno diskriminirani i to kroz donošenje propisa koji reguliše porodičnu penziju, odnosno, Zakona o PIO.

Radosne smo što sa Vama možemo podijeliti informaciju da je nakon podnešene žalbe Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH podnijela Inicijativu za dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno dopunu čl. 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime je pokrenut proces rješavanja ovog sistemskog problema na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)