Analiza problema o pravnom položaju i pristupa pravdi žena u FBiH

Izradom ove Analize željele smo ukazati na specifičnosti i probleme sa kojima se žene susreću u raznim sferama života, a koji dovode do otežanog pristupa pravima i pravdi zbog manjkavosti pravnih propisa na području Federacije Bosne i Hercegovine. Analiza se prvenstveno temelji na podacima koji su dobijeni direktnim radom sa ženama putem servisa besplatne pravne pomoći.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal