Drugi Forum: Rodna ravnopravnosti i Zapadni Balkan

Bile smo dio II Foruma na temu Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan, organizovan od AIRE Centar uz podršku Vlade Ujedinjenig Kraljevstva i uz prisustvo Predsjednice Evropskog suda za ljudska prava, sudija/sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, sudija/sutkinja i ekpertica iz OCD iz zemalja regiona.
Razgovaralo se o ključnim principima koji proizilaze iz jurisprudencije Suda u Strazburu o rodnoj ravnopravnosti, rodno zasnovanom nasilju, rodnim stereotipima u pravosuđu, femicidu.
Vidi više: https://gcjnetwork.org/regional-judicial-forum-on-gender-equality/

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)