Unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH

Centar ženskih prava u saradnji sa Centar Za Edukaciju Sudija I Tuzilaca Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 17.-19.05.2023. godine organizovao je seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”. Seminar je namijenjen sudijama/sutkinjama i tužiocima/tužiteljicama kao dio Godišnjeg programa obuke i stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija.
Tematski blokovi, prilagođeni način rada i prenos znanja dopriniele su boljem razumjevanju rodne ravnopravnosti u pravosuđu.
Zahvaljujemo se na neizmjernoj podršci The Kvinna till Kvinna Foundation.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)