Seminari za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH

Centar ženskih prava već duži niz godina sarađuje sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske na programu edukacije sudija/sutkinja i tužilaca/tužiteljica iz cijele BiH na temu „Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“.

Program obuke dio je Godišnjeg programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja, a od prošle godine intenzivirana je njegova realizacija kao dijelom aktivnosti prema Strategiji za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH.

Svrha seminara je da pomogne uposlenicima/cama pravosudnih institucija, rukovodiocima, stručnim saradnicima/cama u boljem razumijevanju i unaprjeđenju, i primjeni principa rodne ravnopravnosti unutar institucije, ali i u odnosu prema strankama i javnosti.

Kroz prizmu „rodno senzibilne/osjetljive šetnje“ seminar potiče učesnike/ce da propitaju da li određene prakse i procedure u primjeni zakonodavnog okvira zaista osiguravaju rodnu ravnopravnost i jednak pristup pravdi.

U periodu april-maj 2023 godine realizirane su četiri (4) ovakve edukacije sa 72 učesnika/ce, sudije/sutkinje, tužioce/tužiteljice, stručne saradnike/ce, osoblje sudova/tužilaštava od najniže do najviše instance iz  Zenice, Sarajeva, Banja Luke, Trebinja, Sokoca, Prnjavora, Jajca, Istočno Sarajeva, Travnika, Srebrenice, Viešgrada..

U pismenoj evaluaciji, ocjenjujući ukupan seminar vrlo pozitivno, učesnici/ce su izdvajali najupečatljivije utiske, kao što su interaktivan pristup, prilagođavanje dinamike rada, korištenje primjera iz prakse, način prezentacije edukatorica i sl.

Neke od izjava učesnika/ca seminara:

Seminar ovog tipa će direktno dopriniejti implementaciji Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH, kako putem Akcionog plana suda u kojem radim, ali i na druge načine. Moj prijedlog je da svi uposlenici sudova imaju edukaciju na temu i sadržaj ovog seminara.”

„Impresivno mi je to što je intencija da se u BiH uspostavi jedan jedinstven mehanizam kohezije, sinergije svih faktora, odnosno institucija koje rade na zaštiti, kako organa unutrašnjih poslova tako i centara za socijalni rad, sudova i tužilaštava, kao i pomagača u zajednici o kojima ste govorili i s čim smo se prvi put susreli.“ (vidi više o Mreži 4P: https://cenppz.org.ba/kako-doci-do-pomagacica-u-zajednici/)

Ja sam mislila da znam šta je rod a šta spol, da sam to razjasnila. Međutim, tek poslije ova dva dana seminara mi je u potpunosti jasno. Posložila sam neke kockice i ovaj seminar će mi svakako pomoći u radu. Mi moramo imati rodnu osjetljivost, jer ako je nemamo, ne možemo raditi svoj posao kako valja.“

„Rodna ravnopravnost je segment ljudskih prava. Kao takva treba biti prisutna u našim edukacijama i radu. O tome smo uglavnom mogli čuti iz medija i limitirani smo slovom zakona a život traži da moramo imati ove teme. Ništa se neće desiti slučajno, desit će se ako poduzimamo aktivnosti kao što je ovaj seminar.“

Zajednička preporuka svih učesnika/ca je: „Obavezno uvrstiti kao obaveznu početnu obuku za novoimenovane sudije!!“

Centar ženskih prava nastojat će opravdati ukazano povjerenje i u narednom periodu, i zajedno praviti korake ka efikasnom pravosuđu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)