Pravo LGBT osoba na zaštitu od diskriminacije kod zapošljavanja

Pitanje:
Zovem se B.S. Iz malog sam mjesta, ali su me školovanje i posao odveli u Sarajevo. Završio sam pravni fakulltet i magistrirao u oblasti javne uprave. Pripravnički staž završio sam u notarskoj kancelariji, a imam i radno iskustvo od 3 godine u struci. Radi bolesti oca odlučio sam se vratiti iz Sarajeva u svoje rodno mjesto. Prijavio sam se na konkurs za posao u Općinskoj administraciji. Pozvan sam da izađem na prvi test općeg znanja, gdje sam jedini imao maksimalan broj bodova. Zatim sam pozvan na intrevju gdje sam odgovorio na sva stručna pitanja. Kad sam izlazio sa intervjua, gotovo sam se sudario sa kandidatom koji je ulazio poslije mene i u prolazu mi rekao: „Šta ćeš ti ovdje pederčino?! Zar nisi pobjegao u Sarajevo? Ne mogu pederi raditi u Općini“. Bio je to poznanik koji me je nekada često maltretirao. Nakon tog intervjua izbačena je rang lista na kojoj sam bio pretposljenji od 5 kandidata. Smatram da su me nakon intervjua eliminisali jer su na neki način saznali da sam homoseksualac. Da li mogu tužiti Općinu za diskriminaciju?

Odgovor:
Da bi se potvrdile Vaše sumnje potrebno je pribaviti odluke o kriterijima za prijem u stalni radni odnos, uključujući i način bodovanja, kao i bodovnu listu ostalih kandidata i kandidatkinja.
U svakom slučaju treba sačekati konačnu listu i rješenje o imenovanju konkretnog lica, jer načelnik opštine može da odabere bilo koje lice sa liste uspješnih kandidata (dakle redoslijed kandidata na listi nije nužno redoslijed kandidata za imenovanje državnog službenika).
Ukoliko se ispostavi da drugi kandidati ni po kom osnovu nisu imali na pravnim kriterijima utemeljenu prednost u odnosu na Vas, prije pokretanja bilo kakvog drugog postupka radi zaštite prava imate mogućnost podnošenja prigovora odnosno žalbe na odluku kojom ste obaviješteni o rezultatima konkursa.
Ukoliko ste nezadovoljni odgovorom i mislite da imate osnov zadalji ostupak, možete se pozvati na Zakon o zabrani diskriminacije BiH koji pruža zaštitu od diskrimnacije po bilo kojem osnovu i u oblasti rada, uključujući i polno/rodno izražavanje seksualnu orjentaciju.
Moguće je uputiti žalbu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava u BiH, na osnovu koje Ombudsman ispituje navode i daje preporuku da se prekine sa diskriminirajućom praksom.
Postoji i mogućnost da tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom, podnošenjem posebne antidiskriminacijske tužbe.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskrimnacije BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09, u dalje tekstu Zakon) polno izražavanje ili orjentaciju određuje kao jedno od ličnih svojstava za svako različito postupanje prema bilo kojem licu li grupi lica.
– Zakon o radu, Član 5. (Službene novine FBiH br. 43/99)
– Zakon o državnim službenicima (kao lex specialis) zajedno sa svim drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu njihov položaj

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)