Pravo invalitkinja i invalida na posebne uslove rada

Pitanje:
Zaposlena sam kao trgovkinja u jednom velikom trgovačkom lancu. Imam ugovor na neodređeno vrijeme i ostale su mi još dvije godine do penzije. Od prije 6 mjeseci radim kao kasirka. Poslodavac zahtijeva od svih kasirki da stoje za vrijeme radnog vremena, iako imaju stolice predviđene za sjedenje dok se radi za kasom. Ja sam par puta pokušavala razgovarati sa nadređenim, da mu objasnim kako mi invaliditet koji mi je utvrđen otežava rad. Imam problema sa kičmom, te bi mi bilo lakše raditi za kasom dok sjedim. Međutim, i dalje stojim dok radim, i zdravstveno stanje mi se pogoršava.
Šta da radim, mogu li kako „natjerati“ poslodavca da mi dozvoli da radim sjedeći?

Odgovor:
Situacija koju ste opisali može se podvesti pod diskriminaciju i to u oblasti zapošljavanja, rada i uslova rada.
Činjenica da ste invalitkinja dodatno obavezuje poslodavca da Vam prilagodi uslove rada, i to u konkretnom slučaju da Vama dozvoli da posao obavljate sjedeći.

Imate mogućnost pismeno se obratiti poslodavcu i ukazati na činjenicu utvrđenog invaliditeta, te pozvati poslodavca da poštuje Vaša zakonom zagarantovana prava. Svakog poslodavca obavezuje pozitivno radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, po kojem je dužan osigurati svim zaposlenicima odgovarajuće uslove rada.

Ako poslodavac, i pored Vašeg prijedloga za mirno rješavanje problema ne udovolji zahtjevu, onda možete koristiti zakonom predviđene mehanizme zaštite. Jedan od mehanizama zaštite je upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji u daljem postupku ispituje navode o diskriminaciji i daje preporuku poslodavcu da prekine sa diskriminirajućom praksom. Drugi način je da podnesete antidiskriminacijsku tužbu prostiv poslodavca i tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskriminacije BiH (“Službeni glasnik BiH“ Broj 59/09) Član 6. navodi oblasti gdje se ovaj Zakon primjenjuje, pa između ostalog i na zapošljavanje, rad i uslove rada.
– Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom (Član 27.)
– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Poglavlje III)
– Zakon o radu, Član 5. (Službene novine FBiH br. 43/99)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)