Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije

Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije je projekat koji će u sklopu programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” će omogućiti jačanje položaja žrtava diskriminacije u parničnom postupku, a koje imaju slabiji položaj u odnosu na počinitelja.

Centar za pravnu pomoć ženama od februara ove godine žrtvama diskriminacije omogućava dobijanje direktne podrške i besplatne pravne pomoći. Žene, Romi/Romkinje, LGBT populacija, osobe pripadnici/ce drugih socijalnih i etničkih manjina, žrtve diskriminacije po bilo kom osnovu, zajedno, uz našu pravnu podršku će utjecati na smanjenje prepreka za sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije.

Support