Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije

Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije je projekat koji će u sklopu programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” će omogućiti jačanje položaja žrtava diskriminacije u parničnom postupku, a koje imaju slabiji položaj u odnosu na počinitelja.

Centar za pravnu pomoć ženama od februara ove godine žrtvama diskriminacije omogućava dobijanje direktne podrške i besplatne pravne pomoći. Žene, Romi/Romkinje, LGBT populacija, osobe pripadnici/ce drugih socijalnih i etničkih manjina, žrtve diskriminacije po bilo kom osnovu, zajedno, uz našu pravnu podršku će utjecati na smanjenje prepreka za sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)