Predstavnički dom FBiH dao podršku uvođenju “Osobe od povjerenja”!

Tri (3) godine predanog i intenzivnog rada rezultirali su da je Inicijativa za Dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH kroz uvođenje instituta „Osoba od povjerenja“ izglasana u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH!

Inicijativa je podnesena Federalnom ministarstvu pravde 13.10.2020. godine, a Federalna vlada je već 22.12.2020. utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Na 18. Redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine FBiH od 26.01.2021. godine, sa 67 glasova ZA i jednim (1) suzdržanim Inicijativa je dobila podršku zastupnika/ca.

Mi, koje smo poteklih 25 godina kroz pružanje besplatne pravne pomoći ženama već bile osobe od povjerenje, nismo bile prepoznate u sistemu, a ovaj iskorak je dokaz da je moguće praviti sistemske promjene.

Prema trenutno važećem Zakonu, u svim postupcima i u cilju ostvarivanja svojih prava, žrtva je sama, bez podrške i/ili pravne pomoći, nema status stranke u postupku i često je izložena dodatnoj traumi. Institut „Osoba od povjerenja“ osiguraće da prava i interesi žrtve budu dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite.

Nadamo se da ćemo nastaviti zajednički rad na prepoznavanju propusta u sistemu zaštite žena od nasilja i raditi na iznalaženju mehanizama i rješenja koja mogu dovesti do promjena.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)