Priručnik za pružanje podrške ženama u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici

Priručnik koji je pred Vama kruna je intenzivne višemjesečne obuke tokom koje su braniteljice ljudskih prva sticale znanja i gradile vještine za što kvalitetnije pružanje usluga podrške ženama u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Kroz pet poglavlja Priručnik daje pregled osnovnih vještina i znanja za rodno osjetljiv, etičan pristup pomagačica u zajednici, zasnovan na principima „nenanošenja štete“ (eng. „do no harm“) i univerzalnim vrijednostima za rad pomagačica. Osim toga, Priručnik nudi pregled relevantnog zakonskog okvira ali i koraka koje je potrebno poduzeti po prijavi nasilja u porodici.

Nadamo se da smo uspjele sačiniti dobar osnovni alat za potrebe budućih pomagačica u pružanju podrške ženama u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)