Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Žrtve trgovine ljudima su često prepuštene same sebi, a gotovo uvijek se radi o pravno neukim žrtvama koje ne poznaju pravni sistem niti krivične procedure. Zbog traume s kojom se nose nisu se u stanju samostalno izboriti za svoja prava. Rijetko koja žrtva trgovine ima snage da sama pokuša izaći iz situacije u kojoj se našla.

U takvim momentima neophodna je podrška sistema i društva, koja najčešće izostaje ili je neadekvatna.

Neupućenost i nesenzibiliziranost profesionalaca u sistemu zaštite o pravnom i institucionalnom okviru, nedostatak pristupa orjentiranom prema žrtvi, zanemarivanje činjenice da se radi o kategoriji u visokom riziku od ponovne viktimizacije i traumatizacije… nedostatak kompezacijskog fonda iz kojeg bi se žrtvama namirivala pričinjena nematerijalna i materijalna šteta prouzrokovana krivičnim djelom trgovine ljudima… sve navedeno dodatno obeshrabruje žrtve da se upuštaju u sudske postupke.

Pomozimo žrtvama trgovine ljudima da pronađu izlaz iz lavirinta trgovine ljudima i ostvare svoja prava.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)