Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Žrtve trgovine ljudima su često prepuštene same sebi, a gotovo uvijek se radi o pravno neukim žrtvama koje ne poznaju pravni sistem niti krivične procedure. Zbog traume s kojom se nose nisu se u stanju samostalno izboriti za svoja prava. Rijetko koja žrtva trgovine ima snage da sama pokuša izaći iz situacije u kojoj se našla.

U takvim momentima neophodna je podrška sistema i društva, koja najčešće izostaje ili je neadekvatna.

Neupućenost i nesenzibiliziranost profesionalaca u sistemu zaštite o pravnom i institucionalnom okviru, nedostatak pristupa orjentiranom prema žrtvi, zanemarivanje činjenice da se radi o kategoriji u visokom riziku od ponovne viktimizacije i traumatizacije… nedostatak kompezacijskog fonda iz kojeg bi se žrtvama namirivala pričinjena nematerijalna i materijalna šteta prouzrokovana krivičnim djelom trgovine ljudima… sve navedeno dodatno obeshrabruje žrtve da se upuštaju u sudske postupke.

Pomozimo žrtvama trgovine ljudima da pronađu izlaz iz lavirinta trgovine ljudima i ostvare svoja prava.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal