Besplatna pravna pomoć žrtvama diskriminacije

Nakon 18 godina iskustva Centar je napravio korak više. Od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije jačale smo svoje kapacitete i svrstale se u uski krug organizacije koje mogu odgovoriti izazovu praktične primjene navedenog Zakona.

Od februara 2015 godine intenzivirale smo zastupanje i besplatnu pravnu pomoć za sve žrtve diskriminacije po osnovu spola, roda, seksualne orijentacije, etniciteta, invaliditeta, rase. Program će imati snažnu medijsku promociju putem web stranice Centra i socijalne mreže, štampane informativne materijale, putem info pultova u institucijama sistema, Mreže.

Program ima podršku anti-diskriminacionog programa pod nazivom ”Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji podržava USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH. Projekat vodi Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Vaša prava BiH, Prava za sve.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)