Besplatna pravna pomoć žrtvama diskriminacije

Nakon 18 godina iskustva Centar je napravio korak više. Od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije jačale smo svoje kapacitete i svrstale se u uski krug organizacije koje mogu odgovoriti izazovu praktične primjene navedenog Zakona.

Od februara 2015 godine intenzivirale smo zastupanje i besplatnu pravnu pomoć za sve žrtve diskriminacije po osnovu spola, roda, seksualne orijentacije, etniciteta, invaliditeta, rase. Program će imati snažnu medijsku promociju putem web stranice Centra i socijalne mreže, štampane informativne materijale, putem info pultova u institucijama sistema, Mreže.

Program ima podršku anti-diskriminacionog programa pod nazivom ”Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji podržava USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH. Projekat vodi Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Vaša prava BiH, Prava za sve.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal