Diskriminacija pri zapošljavanju u javnim ustanovama

Pitanje:
Imam pitanje iz oblasti radnog prava. Naime, u novembru 2015. godine Centar za socijalni rad je raspisao konkurs za prijem 2 socijalna radnika na neodređeno vrijeme. Uvjeti su bili sljedeći: VSS/ VII stepen stručne spreme diplomirani socijalni radnik ili visoko obrazovanje bolonjskog sistema, najmanje 180, 240 ili 300 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u struci/ prednost imaju kandidati koje su svoje radno iskustvo stekli u CSR, položen stručni ispit (kandidati koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u roku od 1 godine od dana prijema), prijava na natječaj i kratki životopis. Magistar sam socijalnog rada (300 ECTS), imam godinu i 9 mjeseci radnog iskustva stečenog u CSR, položen ispit općeg znanja pri ADS FBiH. Danas sam dobila Obavijest, koja je jako skromna i oskudna informacijama, kojom me samo obavještavaju da nisam primljena ni na jednu od dvije pozicije, da je na konkurs prijavljeno 6 kandidata, da svi ispunjavaju uvjete i da je ravnatelj izabrao dvoje, te da nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana. Poznajem osobe koje su primljene, imaju 180 ECTS bodova i nemaju položen ispit. Jesam li diskriminirana i koji je moj sljedeći korak?

Odgovor:
Da bi se iz opisane situacije utvrdilo eventualno postojanje diskriminacije najprije treba utvrditi na osnovu čega, kako i ko određuje kriterije bodovanja prijavljenih kandidata. U obavijesti ste upućeni o pravu prigovora u roku od 8 dana. Najprije iscrpite tu mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju povodom konkretne odluke. Svakako u pismenoj formi, u predviđenom roku, izjavite prigovor nadležnom organu iznoseći konkretne razloge svog nezadovoljstva, nedostavljanje bodovne liste, kriterije bodovanja i slično. Ukoliko dobijete negativan odgovor povodom Vašeg izjavljenog prigovora postoji mogućnost dalje zaštite Vaših prava kroz osporavanje zakonitosti takve odluke u upravnom postupku, a poslije i u upravnom sporu.

Bosna i Hercegovina regulisala je ovu oblast kroz odredbe Zakona o radu Federacije BiH koji navodi da je diskriminacija zabranjena u odnosu na izbor kandidata za obavljanje određenog posla, te kroz odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH koji također zabranjuje diskriminaciju u oblasti zapošljavanja, rada, uslova rada, uključujući pristup zaposlenju, te sva javna tijela na nivou države, entiteta, BD BiH, općinske institucije i tijela, pravna lica sa javnim ovlaštenjima te pravna i fizička lica dužna su da postupaju u skladu s tim odredbama.

Nadalje, zaštitu svojih prava možete tražiti i pred Institucijom Ombudsmena u BiH, podnošenjem žalbe. Po prijemu žalbe Ombudsmen pokreće postupak i ispituje navode diskriminacije te donosi preporuku da se prekine sa diskriminatornom praksom ukoliko utvrdi da je bilo diskriminatornog ponašanja. Također, Zakon o zaštiti od diskriminacije BiH kao mehanizam zaštite prava predviđa i antidiskriminacijske tužbe pred mjesno nadležnim sudom, pa tako zaštitu Vaših prava možete tražiti i u sudskom postupku.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)