Diskriminacija pri zapošljavanju u javnim ustanovama

Pitanje:
Imam pitanje iz oblasti radnog prava. Naime, u novembru 2015. godine Centar za socijalni rad je raspisao konkurs za prijem 2 socijalna radnika na neodređeno vrijeme. Uvjeti su bili sljedeći: VSS/ VII stepen stručne spreme diplomirani socijalni radnik ili visoko obrazovanje bolonjskog sistema, najmanje 180, 240 ili 300 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u struci/ prednost imaju kandidati koje su svoje radno iskustvo stekli u CSR, položen stručni ispit (kandidati koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u roku od 1 godine od dana prijema), prijava na natječaj i kratki životopis. Magistar sam socijalnog rada (300 ECTS), imam godinu i 9 mjeseci radnog iskustva stečenog u CSR, položen ispit općeg znanja pri ADS FBiH. Danas sam dobila Obavijest, koja je jako skromna i oskudna informacijama, kojom me samo obavještavaju da nisam primljena ni na jednu od dvije pozicije, da je na konkurs prijavljeno 6 kandidata, da svi ispunjavaju uvjete i da je ravnatelj izabrao dvoje, te da nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana. Poznajem osobe koje su primljene, imaju 180 ECTS bodova i nemaju položen ispit. Jesam li diskriminirana i koji je moj sljedeći korak?

Odgovor:
Da bi se iz opisane situacije utvrdilo eventualno postojanje diskriminacije najprije treba utvrditi na osnovu čega, kako i ko određuje kriterije bodovanja prijavljenih kandidata. U obavijesti ste upućeni o pravu prigovora u roku od 8 dana. Najprije iscrpite tu mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju povodom konkretne odluke. Svakako u pismenoj formi, u predviđenom roku, izjavite prigovor nadležnom organu iznoseći konkretne razloge svog nezadovoljstva, nedostavljanje bodovne liste, kriterije bodovanja i slično. Ukoliko dobijete negativan odgovor povodom Vašeg izjavljenog prigovora postoji mogućnost dalje zaštite Vaših prava kroz osporavanje zakonitosti takve odluke u upravnom postupku, a poslije i u upravnom sporu.

Bosna i Hercegovina regulisala je ovu oblast kroz odredbe Zakona o radu Federacije BiH koji navodi da je diskriminacija zabranjena u odnosu na izbor kandidata za obavljanje određenog posla, te kroz odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH koji također zabranjuje diskriminaciju u oblasti zapošljavanja, rada, uslova rada, uključujući pristup zaposlenju, te sva javna tijela na nivou države, entiteta, BD BiH, općinske institucije i tijela, pravna lica sa javnim ovlaštenjima te pravna i fizička lica dužna su da postupaju u skladu s tim odredbama.

Nadalje, zaštitu svojih prava možete tražiti i pred Institucijom Ombudsmena u BiH, podnošenjem žalbe. Po prijemu žalbe Ombudsmen pokreće postupak i ispituje navode diskriminacije te donosi preporuku da se prekine sa diskriminatornom praksom ukoliko utvrdi da je bilo diskriminatornog ponašanja. Također, Zakon o zaštiti od diskriminacije BiH kao mehanizam zaštite prava predviđa i antidiskriminacijske tužbe pred mjesno nadležnim sudom, pa tako zaštitu Vaših prava možete tražiti i u sudskom postupku.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal