Mobing nad dugogodišnjom zaposlenicom u zdravstvenoj ustanovi

Pitanje:
Već 32 godine zaposlena sam u bolnici. Radila sam na poslovima instrumentarke u operacionoj sali sve do jula prošle godine, kada sam zbog zdravstvenih problema raspoređena na poslove dijetetičara. Svoje radne obaveze i zadatke obavljala sam profesionalno i savjesno, a odnosi sa drugim kolagama bili su ispunjeni međusobnim poštovanjem i uvažavanjem. Problemi se javljaju sa prelaskom na novo radno mjesto kada rukovoilac službe i glavna sestra počinju da me mobinguju. Takvo ponašanje ogledalo se u stalnoj kontroli, čak su me znali i kao učenicu ispitivati i preslušavati, potom u uskraćivanju informacija koji se tiču rada i sindikalnog organizovanja, zatim navođenja da se prema kolegama ne ponašam korektno i sa poštovanjem nego naređivački i sa visine, ugrožavanjem mog ugleda i dostojanstva, do njihovog obraćanja meni povišenim tonom odnosno vikom i galamom. Neke od mojih kolega svjedoci su nekorektnog ponašanja prema meni. Učestale primjedbe da ne radim svoj posao profesionalno i korektno, a od strane glavne sestre i rukovodioca službe, stalni pritisak i strah uticali su na moje zdravlje zbog čega sam se obratila u Centar za mentalno zdravlje. Pismeno sam se obratila i direktoru i sindikatu. Međutim, do danas po tim prijavama ništa nije poduzeto. Prije nekoliko dana pozvana sam u pravnu službu da preuzmem prijavu koju je rukovodilac službe podnio protiv mene, a tiče se kršenju radnih obaveza. Sva ona maltretiranja i nekorektna ponašanja koja sam trpila od strane njega i glavne sestre u prijavi je naveo kao moja kršenja radnih obaveza. Ne znam šta da radim?

Odgovor:
Iz Vaših navoda proizilazi da je protiv Vas poslodavac pokrenuo disciplinski postupak. Prijava koju ste zaprimili sadrži navode kršenja radnih obaveza i zadataka i na iste treba da se u predviđenom roku i u formi izjave izjasnite te ponudite relevantne dokaze kako biste pobili navode iz prijave koji se tiču kršenja radnih obaveza i zadataka. Svakako da u pokrenutom disciplinskom postupku treba da tražite zaštitu od mobinga. U toku postupka treba da ponudite čvrste dokaze o ponašanju mobera odnosno rukovodioca i glavne sestre, odnosno da predložite svjedočenje osoba koje su bile prisutne takvim situacijama ili imaju takva saznanja ili su bile žrtve mobinga od istih mobera, kao i nalaz i mišljene neuropsihijatra kojem ste se obraćali.

Ponašanja neposredno nadređenih koja ste opisali prema pravnoj teoriji i praksi svrstavaju se u ponašanja koja mogu da se podvedu pod mobing. Diskriminacija odnosno mobing u Bosni i Hercegovini regulisani su odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Zakona o radu Federacije BiH.
Prema Zakonu o radu Federacije BiH mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihički zlostavlja i ponižava drugo lice, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa. Na sličan način i Zakon o zabrani diskriminacije BiH definira mobing i to kao oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog. Oba zakona propisuju i mehanizme zaštite u slučaju diskriminacije odnosno mobinga.

Pored toga, jedan od mehanizama zaštite je i upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH, koji po prijemu žalbe otvara postupak te ispituje navode o diskriminaciji. Ukoliko Ombudsman utvrdi da postoji diskriminatorna praksa, putem preporuke daje upute poslodavcu da prestane sa dikriminatornom praksom. Nadalje, na raspolaganju Vam stoji i pokretanje sudskog postupka protiv poslodavca i to podnošenjem antidiskriminacijske tužbe pred nadležnim sudom. Svakako treba da nastavite posjećivati Centar za mentalno zdravlje, jer Vam terapijski rad može pomoći i olakšati prolazak kroz ovu tešku situaciju, posebno ukoliko dođe do sudskog postupka.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)