Mobing nad dugogodišnjom zaposlenicom u zdravstvenoj ustanovi

Pitanje:
Već 32 godine zaposlena sam u bolnici. Radila sam na poslovima instrumentarke u operacionoj sali sve do jula prošle godine, kada sam zbog zdravstvenih problema raspoređena na poslove dijetetičara. Svoje radne obaveze i zadatke obavljala sam profesionalno i savjesno, a odnosi sa drugim kolagama bili su ispunjeni međusobnim poštovanjem i uvažavanjem. Problemi se javljaju sa prelaskom na novo radno mjesto kada rukovoilac službe i glavna sestra počinju da me mobinguju. Takvo ponašanje ogledalo se u stalnoj kontroli, čak su me znali i kao učenicu ispitivati i preslušavati, potom u uskraćivanju informacija koji se tiču rada i sindikalnog organizovanja, zatim navođenja da se prema kolegama ne ponašam korektno i sa poštovanjem nego naređivački i sa visine, ugrožavanjem mog ugleda i dostojanstva, do njihovog obraćanja meni povišenim tonom odnosno vikom i galamom. Neke od mojih kolega svjedoci su nekorektnog ponašanja prema meni. Učestale primjedbe da ne radim svoj posao profesionalno i korektno, a od strane glavne sestre i rukovodioca službe, stalni pritisak i strah uticali su na moje zdravlje zbog čega sam se obratila u Centar za mentalno zdravlje. Pismeno sam se obratila i direktoru i sindikatu. Međutim, do danas po tim prijavama ništa nije poduzeto. Prije nekoliko dana pozvana sam u pravnu službu da preuzmem prijavu koju je rukovodilac službe podnio protiv mene, a tiče se kršenju radnih obaveza. Sva ona maltretiranja i nekorektna ponašanja koja sam trpila od strane njega i glavne sestre u prijavi je naveo kao moja kršenja radnih obaveza. Ne znam šta da radim?

Odgovor:
Iz Vaših navoda proizilazi da je protiv Vas poslodavac pokrenuo disciplinski postupak. Prijava koju ste zaprimili sadrži navode kršenja radnih obaveza i zadataka i na iste treba da se u predviđenom roku i u formi izjave izjasnite te ponudite relevantne dokaze kako biste pobili navode iz prijave koji se tiču kršenja radnih obaveza i zadataka. Svakako da u pokrenutom disciplinskom postupku treba da tražite zaštitu od mobinga. U toku postupka treba da ponudite čvrste dokaze o ponašanju mobera odnosno rukovodioca i glavne sestre, odnosno da predložite svjedočenje osoba koje su bile prisutne takvim situacijama ili imaju takva saznanja ili su bile žrtve mobinga od istih mobera, kao i nalaz i mišljene neuropsihijatra kojem ste se obraćali.

Ponašanja neposredno nadređenih koja ste opisali prema pravnoj teoriji i praksi svrstavaju se u ponašanja koja mogu da se podvedu pod mobing. Diskriminacija odnosno mobing u Bosni i Hercegovini regulisani su odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Zakona o radu Federacije BiH.
Prema Zakonu o radu Federacije BiH mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihički zlostavlja i ponižava drugo lice, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa. Na sličan način i Zakon o zabrani diskriminacije BiH definira mobing i to kao oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog. Oba zakona propisuju i mehanizme zaštite u slučaju diskriminacije odnosno mobinga.

Pored toga, jedan od mehanizama zaštite je i upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH, koji po prijemu žalbe otvara postupak te ispituje navode o diskriminaciji. Ukoliko Ombudsman utvrdi da postoji diskriminatorna praksa, putem preporuke daje upute poslodavcu da prestane sa dikriminatornom praksom. Nadalje, na raspolaganju Vam stoji i pokretanje sudskog postupka protiv poslodavca i to podnošenjem antidiskriminacijske tužbe pred nadležnim sudom. Svakako treba da nastavite posjećivati Centar za mentalno zdravlje, jer Vam terapijski rad može pomoći i olakšati prolazak kroz ovu tešku situaciju, posebno ukoliko dođe do sudskog postupka.

Support