Iz prakse – Socijalna zaštita

Pitanje 1:
Radila sam godinu dana kao pripravnik u jednoj firmi, zatim sam imala prekid koji je trajao 3 mjeseca. Sad sam se opet zaposlila, ugovor koji sam potpisala je na neodređeno vrijeme. Trudna sam i uskoro se trebam poroditi, zanima me da li ću imati pravo na porodiljnu naknadu?

Odgovor:
Pošto je problematika porodiljskih nakanda regulisana konkretnije na nivou kantona, visina se utvrđuje u određenom procentu (zavisno od propisa kantona u kojem imate prebivalište) od prosječne plate koju ste ostvarili u posljednjih 6 mjeseci, prije porođaja, što pretpostavlja da ste bili prijavljeni kao zaposlena osoba u kontinuitetu 6 mjeseci.
Ukoliko ispunjavate uslove, potrebno je da u roku od 60 dana od dana porođaja, podnesete zahtjev za ostvarivanje ovog prava.
U ZDK nadležni prvostepeni organi su centri za socijalni rad i nadležne općinske službe socijalne zaštite, dok je drugostepeni organ Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.
Pitanje 2:
Kada sam zasnovala radni odnos u xxx firmi, rečeno mi je (kao što i stoji u pravilniku firme) da imam pravo na trudničko, međutim kada sam rekla da sam trudna, rekli su mi da mi neće više produživati ugovor. Ponadala sam se da ću moći primati novčanu naknadu s biroa, jer sam stekla na to pravo radnim stažom preko 8 mjeseci, međutim zdravsveno osiguranje nije uplaćeno čitavom kolektivu nekih 6 do 7 mjeseci. Tražila sam od firme da mi popuni papir koji je neophodan birou da bi primala tu naknadu, ali evo imam još vremena nekih 7 dana, formular nije popunjen. Šta da radim?

Odgovor:
Važan je podatak i tačan datum kada ističe ugovor o radu, što je bitno za otpočinjanje bolovanja. Naime, ukoliko ste još uvijek u radnom odnosu, imate mogućnost da otvorite bolovanje zbog rizične trudnoće uzrokovane povredom na radu – ovo je važno jer će Vam u tom slučaju biti osigurano pravo na punu naknadu plaće, kao i odgovarajuća zdravstvena zaštita.
Ovo (trudničko) bolovanje držite otvorenim dok god ne dođe vrijeme za otpočinjanje porodiljskog bolovanja (ovo naravno vrijedi ukoliko do tada budete u radnom odnosu, jer radni odnos na određeno vrijeme traje do unaprijed dogovorenog roka, zato i jeste rad na određeno, i isti neće biti prolongiran zbog činjenice da se u vrijeme isteka tog roka nalazite na bolovanju).
U svakom slučaju, možete se obratiti inspekciji rada zbog kršenja odredbi Zakona o radu, a možete i podnijeti tužbu pred nadležnim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa i to u roku od jedne godine od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radno odnosa.
Da bi Vam pružili odgovore vezano za iznos i način isplate porodiljske naknade, treba nam informacija u kojem kantonu imate prebivalište, pošto je ta materija detaljnije regulisana na kantonalnom nivou.
Pitanje 3:
Da li majke u Zeničko-dobojskom kantonu imaju dječiji doplatak?

Odgovor:
Prema odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, pravo na dječiji dodatak pripada porodicama sa djecom (ukoliko se neposredno brinu za dijete), pod uslovom da mjesečni prihodi, po članu porodice, ne prelaze 15% od prosječne plaće Kantona (pri čemu je trenutno prosječna plata 708 KM). Ukoliko spadate u ovu grupu, onda imate pravo na dječiji doplatak, koji se utvrđuje u mjesečnom iznosu od 2% od prosječne plate Kantona i pripada djetetu do 15. godine, ukoliko ispunjava zakonske uslove.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)