Iz prakse – Radno pravo

Pitanje:
Da li osoba koja je savjetnica načelnika ima pravo na ostvarenje porodiljskog odsustva/naknade, s obzirom da savjetnici nisu državni službenici i njihov radni odnos traje dok traje mandat načelnika?

Odgovor:
Savjetnici/e predstavljaju državne službenike/ce (ukoliko ste postavljeni rješenjem na radno mjesto, prema Zakonu o državnoj službi), ali sa specifičnim položajem, s obzirom na ograničeno trajanje radnog odnosa.
Bez obzira na ovo, žena-majka ne mora imati status državne službenice da bi uživala pravo na porodiljsku naknadu.

Na radno-pravni status namještenika u organima državne službe primjenjuje se Zakon o radu, ovaj zakon se primjenjuje čak i ako nemate status državne službenice, sa određenom razlikom.
Naime, državna službenica i namještenica za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu (ovo rješenje je predviđeno Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine).
Pored Zakona o radu FBiH, kojim je načelno propisano da zaposlenica, za vrijeme korištenja porođajnog odsustva ima pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom, osnovna prava majki porodilja u FBiH okvirno su utvrđena Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Tačna visina ove naknade se utvrđuje kantonalnim propisom, ali općenito je kao uslov predviđeno da ste bili u radnom odnosu neprekidno 6 mjeseci, na osnovu kojih se utvrđuje prosječna plata, a odgovarajući procenat te plaće predstavlja porodiljsku naknadu (procenat varira od kantona do kantona).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal