Iz prakse – Radno pravo

Pitanje:
Da li osoba koja je savjetnica načelnika ima pravo na ostvarenje porodiljskog odsustva/naknade, s obzirom da savjetnici nisu državni službenici i njihov radni odnos traje dok traje mandat načelnika?

Odgovor:
Savjetnici/e predstavljaju državne službenike/ce (ukoliko ste postavljeni rješenjem na radno mjesto, prema Zakonu o državnoj službi), ali sa specifičnim položajem, s obzirom na ograničeno trajanje radnog odnosa.
Bez obzira na ovo, žena-majka ne mora imati status državne službenice da bi uživala pravo na porodiljsku naknadu.

Na radno-pravni status namještenika u organima državne službe primjenjuje se Zakon o radu, ovaj zakon se primjenjuje čak i ako nemate status državne službenice, sa određenom razlikom.
Naime, državna službenica i namještenica za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu (ovo rješenje je predviđeno Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine).
Pored Zakona o radu FBiH, kojim je načelno propisano da zaposlenica, za vrijeme korištenja porođajnog odsustva ima pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom, osnovna prava majki porodilja u FBiH okvirno su utvrđena Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Tačna visina ove naknade se utvrđuje kantonalnim propisom, ali općenito je kao uslov predviđeno da ste bili u radnom odnosu neprekidno 6 mjeseci, na osnovu kojih se utvrđuje prosječna plata, a odgovarajući procenat te plaće predstavlja porodiljsku naknadu (procenat varira od kantona do kantona).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)