„(Ne)ravnopravnost spolova – stereotipi i predrasude“ – seminar za sudije i tužioce

Centar ženskih prava okončao je drugi po redu redovni seminar za sudije i tužioce koji je integralni dio Godišnjeg programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2021 godinu,  kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca a odobren od  Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine.

Seminar je od 19 predstavnika/ca pravosuđa ocijenjen kao visoko profesionalan, stručan i utemeljen u primjerima iz prakse. Ocijenjen je kao koristan za unaprjeđenje prakse u smislu rodno senzibilog pristupa sudija i tužilaca:

“Jako dobro prezentirane činjenice iz prakse i izuzetno poznavanje problematike zaslužuje da ova edukacija ostane trajno na programu Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.” – izjava učesnika.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)