Zajedno za jednak pristup pravdi za žene žrtve nasilja

Promjene su moguće kada osvijestimo gdje su prepreke i kočnice ka napretku.
Zajedno sa sudijama/sutkinjama i tužiocima koračamo odlučno ka budućnosti za jednak pristup pravdi i poštivanje prava žena.
Seminar je realizovan kao sastavni dio Godišnjeg programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2021 godinu,  kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca a odobren od  Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine.
#Newapproach #newmodel for better position of women in the system of protection from violence #personoftrust #osobaodpovjerenja

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)