P O Z I V za prijave na OBUKU ZA PRUŽANJE PARAPRAVNE POMOĆI

Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine započeo je implementaciju 24-mjesečnog projekta „Širenje pristupa pravdi i ženskim pravima kroz parapravnu podršku u zajednici“, kojeg finansira Evropska unija.
Projekat ima za cilj identificirati, osnažiti, i obučiti 50 braniteljica ženskih ljudskih prava, i 20 predstavnika/ca mikrolokalnih zajednica koji/e su prepoznati/e kao osobe koje mogu reagovati u situacijama kada ranjive grupe trebaju pomoć i podršku.
Ciljne grupe projekta su:
  • braniteljice ženskih ljudskih prava
  • OCD koje štite ljudska prava i prava ranjivih grupa
  • pružatelji usluga na svim razinama (prvenstveno na lokalnom nivou)
  • predstavnici/e mikrolokalnih zajednica, koji često djeluju kao prvi odgovor u slučajevima rodno zasnovanog nasilja ili nasilja nad ženama.
Nakon sprovedenih aktivnosti braniteljice ženskih ljudskih prava će steći vještine i i biti obučene za pružanje parapravne pomoći. Uspostavit će se aktivna i vidljiva mreža aktivsta/ica i braniteljica ženskih ljudskih prava kao pružatelja/pružateljica parapravne podrške za olakšan pristup pravima i pravdi za ranjive grupe, koje će biti ohrabrene da preuzmu uticajniju ulogu u dijalogu sa donosiocima odluka i pružateljima usluga u sistemu zaštite od nasilja.
Višemjesečni program obuke obuhvata četiri (4) modula u periodu od juna do decembra 2021. godine:
Modul I: „Senzibilizacija za pristup bez predrasuda i stereotipa“, podrazumjeva da polaznici/ce razviju specifičan, rodno osjetljiv, pristup orijentiran prema potrebama korisnice. Trajanje: tri (3) dana.
Modul II: „Parapravnici/parapravnice kao pomagači/ce u zajednici“ sticanje praktičnog znanja i razvijanje vještina o osnovnim radnjama u pružanju podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja (RZN). Trajanje: tri (3) dana.
Modul III: „Mehanizmi parapravne podrške u zajednici“, podrazumjeva sticanje osnovnih znanja o dostupnoj pravnoj zaštiti, servisnim institucijama i refereralnim mehanizmima u oblasti RZN. Trajanje: tri (3) dana.
Modul IV: „Mentorska podrška“ – podrazumjeva praćenje primjene usvojenih znanja i vještina kroz asistenciju i podršku u radu na slučajevima. Trajanje: konstantna podrška tokom trajanja projekta.
Svi/e polaznici/e će dobiti resursni materijal za svaki od modula, a po završetku cjelokupne obuke dobit će Priručnik za parapravnike/ce u zajednici – osobe od povjerenja za lakši pristup pravdi i ženskim pravima. Po završetku obuke polaznicima/cama će biti uručeni certifikati.
Proces prijave i mapiranje potencijalnih polaznika/ca bit će otvoren do 15. aprila 2021. godine.
Vaše prijave možete dostaviti na email adresu: czppzz@gmail.com
Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)