„..prijavimo nasilje nad ženama i djevojčicama prije nego što nasilje eskalira u ubistvo..“

U Sarajevu i Zenici u posljednjih nekoliko dana osvanule su smrtovnice sa sadržajem koji upozorava na ubistva žena od strane partnera i bivših partnera. Fotografiju smrtovnice možete pronaći i ovdje.

Smrtovnice govore o problemu femicida na koji je Centar za pravnu pomoć ženama ukazivao još 2011. godine. Centar je pratio krivične postupke na 5 općinskih i 5 kantonalnih sudova u Federaciji BiH.

Od ukupno 17 praćenih slučajeva po kategoriji „Krivična djela protiv života i tijela“, u 14 slučajeva u pitanju je bilo ubistvo, a u 3 nasilničko ponašanje. U preko 64% ovih ubistava žrtve su bile supruge.

Svaki treći optuženi za ubistvo supruge je ranije bio osuđivan za krivična djela Nasilje u porodici i Nasilničko ponašanje učinjeno prema ženi.

Ovo je indikativno jer ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu prethodnog nasilja i ubistva.

„..prijavimo nasilje nad ženama i djevojčicama
prije nego što nasilje eskalira u ubistvo..“

Ovo je samo izvadak iz analitičkog izvještaja, a cijeli tekst možete pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)