Primjena instituta “Osoba od povjerenja” u praksi

Žene žrtve nasilja vrlo često su ostavljene same, bez podrške, bez dovoljno informacija šta učiniti, kome se obratiti za pomoć što utiče na donošenje odluke da li ili ne prijaviti nasilje.

Zbog toga je izuzetno važno raditi na stalnom informisanju i upoznavanju i žrtava i predstavnika/ca institucija u lancu sistema zaštite o novom institutu, novom modelu podrške – “Osoba od povjerenja”. Osoba od povjerenja je član porodice ili druga fizička osoba ili zaposlenik  organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu,  druge javne ustanove ili nevladine organizacije, koja može biti prisutna svim postupcima i radnjama u koje je uključena žrtva, a koji su u vezi ostvarenja zaštite i podrške vezano za nasilje.

To je bila tema današnjeg seminara za predstavnike/ce policije, centara za socijalni rad, tužilaštva sa područja Tuzlanskog kantona, koji su pokazali spremnost da kroz svoj rad olakšaju primjenu osobe od povjerenja” u praksi.

#OsobaOdPovjerenja #pravoipotreba #pravoženežrtvenasilja #centarženskihprava #UNTF #PersonOfTrust #rightandrequirement #rightofwomanvictimofviolence #endviolenceagainstwomen #centerofwomensrights #zakonozastitiodnasiljauporodici #fbih

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)