Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi

Centar ženskih prava, u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH (CEST FBiH) i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, je realizovao seminar koji je dio obavezne edukacije sudija/sutkinja i tužioca/tužiteljica pri CEST-u FBiH.

Seminar pod nazivom „Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ imao je za cilj poboljšanje kapaciteta, povećanje svijesti i senzibiliteta sudija/sutkinja i tužioca/tužiteljica o rodnim stereotipima i specifičnim potrebama žena i djece preživjelih rodno zasnovanog nasilja koji se pojavljuju u sudskim postupcima kao oštećene/svjedoci, a sve kako bi se pooštrila blaga kaznena politika.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)