Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi

Centar ženskih prava, u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH (CEST FBiH) i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, je realizovao seminar koji je dio obavezne edukacije sudija/sutkinja i tužioca/tužiteljica pri CEST-u FBiH.

Seminar pod nazivom „Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ imao je za cilj poboljšanje kapaciteta, povećanje svijesti i senzibiliteta sudija/sutkinja i tužioca/tužiteljica o rodnim stereotipima i specifičnim potrebama žena i djece preživjelih rodno zasnovanog nasilja koji se pojavljuju u sudskim postupcima kao oštećene/svjedoci, a sve kako bi se pooštrila blaga kaznena politika.

Support