Uz pravnu asistenciju Centra ženskih prava po prvi put u BiH žrtvi trgovine ljudima dosuđena isplata nematerijalne štete u krivičnom postupku

Smatramo izuzetno važnim da sa Vama podijelimo informaciju koja se odnosi na činjenicu da je po prvi put pred sudom u Bosni Hercegovini, žrtva trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka dobila naknadu nematerijalne štete kao oštećena krivičnim djelom iz oblasti trgovine ljudima.

Centar ženskih prava je kroz servis besplatne pravne pomoći, iako nije dio državnog referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima, na poziv OSCE-a zastupao interese oštećene, žrtve trgovine ljudima, pred Okružnim sudom u Banja Luci. Pomoć se odnosila na neposredno zastupanje oštećene pred sudom kao i poduzimanje niza pripremnih radnji koje su između ostalog  zahtijevale i sačinjavanje Prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva.

U februaru 2019. godine Okružni sud u Banjaluci, donio i javno je objavio presudu u kojoj je optuženi  pored kazne od 5 godina zatvora, obavezan isplatiti oštećenoj 7.500 KM na ime naknade nematerijalne štete.

Imajući u vidu činjenicu da su do sada naknadu nematerijalne štete uspjele ostvariti samo žrtve seksualnog nasilja u ratu i to njih četrnaest (14), ovaj uspjeh može se smatrati nemjerljivim.

Uz angažman Centra ženskih prava, sinergijom, zajedničkim predanim i profesionalnim radom institucija pravosuđa, izuzetnih stručnjakinja koje su uradile psihološko i neuropsihijatrijsko vještačenje, postignut je izvanredan uspjeh.

Dokazano je da je postojeći zakonodavni okvir  dobar i u skladu sa međunarodnim standardima, te da sistem funkcioniše kada se norme dosljedno primjenjuju što direktno ima za posljedicu ispunjenje svrhe kažnjavanja.

Želimo da ovakva vrsta saradnje bude ogledan primjer dobre prakse saradnje pravosuđa i nevladinog sektora i da ipak razlozi kao odugovlačenje sudskog postupka, nedostatak finansijskih sredstava, nepreciziranje zahtjeva od strane oštećene (koja je najčešće pravno neuka osoba) nisu argumenti da se dosljedno ne primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)