Saradnja Centra za pravnu pomoć ženama Zenica i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) je dalo podršku Centru za pravnu pomoć ženama Zenica da implementira projekat „Homogenizacija aktera u zajednici za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema“.

Projekat Centra je dio projekta „Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“, koji VSTV u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju provodi na području BiH.

Glavni cilj projekta je postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema.

Glavnom cilju projekta približit ćemo se postizanjem specifičnih ciljeva:
-Doprinjeti unapređenju rada tužilaca i tužilaštva za povećanje efikasnosti u vođenju krivičnih istraga;
-Doprinjeti unapređenju vidljivosti rada tužilaštva;
-Učiniti profesionalnijim politike komuniciranja i informisanja tužilaca i medija;
-Povećati svijest građana o ulozi i mandatu tužilaca.

Projektom ćemo obuhvatiti 25 tužilaca i tužiteljica ZE-DO kantona (direktna ciljna grupa) kroz analizu dokumentacije slučajeva koje su vodili u periodu 2005 do 2012 godine.

Radeći na projektu analize sudskih procesa u slučajevima seksualnog i srodno zasnovanog nasilja tokom 2011-2012 godine, Centar je izradio analizu krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji BiH. Analizom je izvršena procjena efikasnosti pravosuđa u procesuiranju krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži, protiv spolne slobode i morala i protiv života i tijela. Analizom smo došle do podataka da građani nemaju povjerenje u efikasnost rada tužilaštva i ustručavaju se od prijavljivanja krivičnih djela, pa je neophodno rasvijetliti rad tužilaštva i probleme sa kojima se suočava.

Transparentan i odgovoran rad tužilaštva predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki za efikasno funkcioniranje demokratskog društva. Komuniciranje sa zainteresiranim stranama, odnosno građanima/građankama BiH je izuzetno važan proces u poboljšanju razumijevanja djelovanja institucije Tužilaštva, transparentnosti u radu, kao i jačanja povjerenja javnosti u krivične postupke koji se vode u tužilaštvu.

Vrlo je malo organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti pravosuđa i nema javnih debata o manjkavostima u radu pravosudnog sistema. Jedan od razloga za nepostojanje građanske svijesti i angažovanje domaćih snaga može biti to što je, u prethodnom socijalističkom sistemu, pravosuđe bilo pitanje kojim se bavila samo država, a ne nešto u čemu je trebalo učestvovati i o čemu je trebalo održavati javne debate.

Postoji generalno nedovoljno razumijevanje o važnosti nezavisnih, odgovornih i efikasnih pravosudnih institucija u procesu tranzicije uopšteno, ali i vezano za budućnost u Evropskoj uniji. Aktivnosti koje su predložene u ovom projektu, ne obavlja niti jedna druga organizacija, te je utoliko značajnije da se osigura uvid u rad tužilaštva, kako bi se ukazalo na najbitnije probleme sa kojima se tužioci suočavaju. Projekat će se bazirati na području Zeničko-dobojskog kantona i obuhvatit će 12 općina

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal