Saradnja Centra za pravnu pomoć ženama Zenica i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) je dalo podršku Centru za pravnu pomoć ženama Zenica da implementira projekat „Homogenizacija aktera u zajednici za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema“.

Projekat Centra je dio projekta „Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“, koji VSTV u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju provodi na području BiH.

Glavni cilj projekta je postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema.

Glavnom cilju projekta približit ćemo se postizanjem specifičnih ciljeva:
-Doprinjeti unapređenju rada tužilaca i tužilaštva za povećanje efikasnosti u vođenju krivičnih istraga;
-Doprinjeti unapređenju vidljivosti rada tužilaštva;
-Učiniti profesionalnijim politike komuniciranja i informisanja tužilaca i medija;
-Povećati svijest građana o ulozi i mandatu tužilaca.

Projektom ćemo obuhvatiti 25 tužilaca i tužiteljica ZE-DO kantona (direktna ciljna grupa) kroz analizu dokumentacije slučajeva koje su vodili u periodu 2005 do 2012 godine.

Radeći na projektu analize sudskih procesa u slučajevima seksualnog i srodno zasnovanog nasilja tokom 2011-2012 godine, Centar je izradio analizu krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji BiH. Analizom je izvršena procjena efikasnosti pravosuđa u procesuiranju krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži, protiv spolne slobode i morala i protiv života i tijela. Analizom smo došle do podataka da građani nemaju povjerenje u efikasnost rada tužilaštva i ustručavaju se od prijavljivanja krivičnih djela, pa je neophodno rasvijetliti rad tužilaštva i probleme sa kojima se suočava.

Transparentan i odgovoran rad tužilaštva predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki za efikasno funkcioniranje demokratskog društva. Komuniciranje sa zainteresiranim stranama, odnosno građanima/građankama BiH je izuzetno važan proces u poboljšanju razumijevanja djelovanja institucije Tužilaštva, transparentnosti u radu, kao i jačanja povjerenja javnosti u krivične postupke koji se vode u tužilaštvu.

Vrlo je malo organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti pravosuđa i nema javnih debata o manjkavostima u radu pravosudnog sistema. Jedan od razloga za nepostojanje građanske svijesti i angažovanje domaćih snaga može biti to što je, u prethodnom socijalističkom sistemu, pravosuđe bilo pitanje kojim se bavila samo država, a ne nešto u čemu je trebalo učestvovati i o čemu je trebalo održavati javne debate.

Postoji generalno nedovoljno razumijevanje o važnosti nezavisnih, odgovornih i efikasnih pravosudnih institucija u procesu tranzicije uopšteno, ali i vezano za budućnost u Evropskoj uniji. Aktivnosti koje su predložene u ovom projektu, ne obavlja niti jedna druga organizacija, te je utoliko značajnije da se osigura uvid u rad tužilaštva, kako bi se ukazalo na najbitnije probleme sa kojima se tužioci suočavaju. Projekat će se bazirati na području Zeničko-dobojskog kantona i obuhvatit će 12 općina

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)