Osvrt na program edukacije policijskih službenika/ca MUP-a Kantona Sarajevo

Tokom 2020. godine realizovale smo četveromjesečni program edukacije za pripadnike/ce MUP-a Kantona Sarajevo „Nasilje nad ženama–Pristup policije u postupanju, prevenciji i zaštiti” za 59 policijskih službenika/ca. Osnovni cilj programa bio je senzibilizacija policijskih službenika/ca kako bi uz maksimalno korištenje svih zakonskih i proceduralnih mogućnosti svojim rodno osjetljivim pristupom omogućili ženama koje dožive nasilje što pravedniji pristup, zaštiti i pravima.

Samir Kekić, šef Ured policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo, naglasio je značaj i neophodnost usavršavanja policijskih službenika/ca kroz ovakav vid edukacije koju smatra jednim oblikom specijalističke obuke. “Edukacija je bila specifična, a mi smo zadovoljni sa znanjem koje su stekli policijski službenici/e” – Samir Kekić

Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava i jedna od mentorica Modula 3 Rodna (ne)ravnopravnost – stereotipi i predrasude”naglasila je da ova edukacija jedna u nizu razvijenih programa za edukaciju profesionalaca, čime dajemo svoj doprinos unificiranoj i rodno senzibilnoj institucionalnoj podršci ženama koje su preživjele nasilje u porodici ili neki drugi oblik nasilja.

“Edukacija može biti dobar osnov za bolju saradnju policije sa drugima u sistemu zaštite, uključujući i nevladine organizacije”. – Meliha Sendić

“I profesionalci su, kao i svi drugi, odrastali u sistemu vrijednosti koji je bremenit patrijarhatom, stereotipima i predrasudama prema ženama. Fakulteti koje završavaju ne uče ih ničemu što mijenja te stavove i vrijednosti. Zato su važne edukacije koje to čine, i za profesionalce kao i za svakog običnog čovjeka, bez obzira na uzrast i spol“. – Duška Andrić-Ružičić, mentorica Modula 3.

Zadovoljstvo i zahvalnost sprovedenim programom obuke izrazio je i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admir Katica, posebno naglašavajući da je važno imati osoblje koje može reagirati na ispravan način i biti od pomoći žrtvama ovih krivičnih djela:

“Drago mi je što su u doba pandemije i velike krize policijski službenici i Vaša organizacija pokazali da se vrijeme može iskoristiti u dobre svrhe,da se educiramo i da nasilje nad ženama suzbijamo, sprječavamo i činimo sve da ga bude što manje. Zahvaljujem se Vašoj organizaciji koja je organizovala ovu edukaciju, a koja će polučiti dobre rezultate”.

Za program edukacije koristile smo online platformu koju smo razvile 2013. godine , a koja se usavršavala i prilagođavala potebama i kapacitetima polaznika. Edukacija se odvijala kroz tri modula, a verifikaciju uspješnosti edukacije dali su mentori, eksperti iz oblasti zaštite ženskih ljudskih prava kroz ispitne zadatke, testove, eseje i završne radove.

Mentorica Modula 1 pod nazivom ”Slovo zakona – holistička primjena sa fokusom na zaštitu žrtava nasilja”, Dr Jasminka Džumhur, Obudsmenka BiH, izjavila je da edukacija policijskih službenika o ljudskim pravima pokazala koliko je policija važan segment u osiguranju primjene ljudskih prava, posebno kada u okviru govorimo o ravnopravnosti spolova i sprječavanju i preveniranju nasilja na bazi spola. “Ovakvi oblici eduakcije bi trebalo da se pretvore u stalne edukacije kroz certifikaciju/licenciranje policijskih službenika. Nadam se da će iskustva nastala tokom edukacije, prerasti u permanentnu edukaciju” – Jasminka Džumhur.

Prof. dr Nedžad Korajlić, mentor Modula 2 “Postupanje policije u slučajevima nasilja na bazi spola, uključujući i nasilje u porodici” preporučio je ovakav vid edukacije kroz koju su policijski službenici, čitajući/učeći, stekli znanja koja već sutra trebaju pravilno primjeniti.

Kratak osvrt na postignuća edukacije dali su učesnici/policijski službenici, mentori/mentorice, i visoki dužnosnici MUP-a Kantona Sarajevo.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)