Uspješno završena Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BiH”

Jučer, 21.03.2017. godine, smo uspješno završile Konferenciju “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BiH”.
Zaključci proizašli iz nalaza monitoringa suđenja objavljeni su u Analitičkom izvještaju.
Da se radi o veoma bitnoj i „škakljivoj“ temi pokazala je i diskusija sa uvaženim predstavnicima/cama sudova, tužilaštva, policijskih snaga, centara za socijalni rad, ministarstva pravosuđa i uprave, međunarodnom zajednicom.
Iako je ciklus monitoringa završen, partnerskim organizacijama Centar za pravnu pomoć ženama i Udružene žene Banja Luka predstoji zagovarački proces u cilju unapređenja prevencije i suzbijanja SRZN. Podršku i savezništvo tražit ćemo upravo među brojnim učesnicima/cama Konferencije.
Fotografije sa događaja moguće pogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal