Uspješno završena Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BiH”

Jučer, 21.03.2017. godine, smo uspješno završile Konferenciju “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BiH”.
Zaključci proizašli iz nalaza monitoringa suđenja objavljeni su u Analitičkom izvještaju.
Da se radi o veoma bitnoj i „škakljivoj“ temi pokazala je i diskusija sa uvaženim predstavnicima/cama sudova, tužilaštva, policijskih snaga, centara za socijalni rad, ministarstva pravosuđa i uprave, međunarodnom zajednicom.
Iako je ciklus monitoringa završen, partnerskim organizacijama Centar za pravnu pomoć ženama i Udružene žene Banja Luka predstoji zagovarački proces u cilju unapređenja prevencije i suzbijanja SRZN. Podršku i savezništvo tražit ćemo upravo među brojnim učesnicima/cama Konferencije.
Fotografije sa događaja moguće pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)