Resursni centar

  • Informisanje profesionalne i akademske zajednice o problemima vezanim za implementaciju domaćih zakona, preprekama i propustima u radu subjekata zaštite, neusklađenosti domaće legislative i prakse sa međunarodnim standardima.
  • Direktne konsultacije za donosioce odluka, kreatore politika, institucije u sistemu zaštite, međunarodne organizacije u BiH, u oblastima ekspertize Centra ženskih prava.
  • Analitički izvještaji o položaju žena u pravosudnom sistemu u BiH, nacionalne i regionalne studije o preprekama i propustima u radu institucija sa ženama žrtvama nasilja, analize najaktuelnije problematike pri ostvarivanju prava… referentna su literatura i izvor podataka kod izrade nacionalnih i međunarodnih dokumenata o stanju u BiH i kreiranju razvojnih politika.
  • Ključna smo podrška za Mrežu 4P i za sve žene kojima je potrebna pravna i psihološka podrška.
  • Ključni resurs za Žensku mrežu BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)