Uvođenje i osiguravanje standarda rodne ravnopravnosti u kreiranju i primjeni javnih i institucionalnih politika

U okviru ovog programa Centar za pravnu pomoć ženama ulaže napore za:

  • Integrisanje i dosljedno sprovođenje UN rezolucije 1325
  • Dosljedno provođenje principa rodne ravnopravnosti i afirmativnih ženskih politika u institucionalnim praksama i obrazovnom sistemu
  • Usvajanje Evropske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnim nivoima (općine/opčtine i gradovi)
  • Povećanje kritične mase zalagača za ustavne promjene koji će voditi reviziju Ustava u pravcu sekularizma i antimilitarizma, protiv etnonacionalizma, za građansku BiH, bez podjela po bilo kojem diskriminatornom osnovu, uključujući rod i spol.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)