Za unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama za osobe oštećenog sluha i govora

Na korak smo bliže ostvarenju zacrtanog cilja za poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama za osobe ostećenog sluha i govora. U saradnji sa osobljem JU Kantonalna bolnica Zenica kreiramo set smjernica koje će pomoći podizanje nivoa usluga primjerenih potrebama i fizickim ograničenjima ove ranjive grupe.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Centar ženskih prava provodi projekat “Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije”. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Support