Za unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama za osobe oštećenog sluha i govora

Na korak smo bliže ostvarenju zacrtanog cilja za poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama za osobe ostećenog sluha i govora. U saradnji sa osobljem JU Kantonalna bolnica Zenica kreiramo set smjernica koje će pomoći podizanje nivoa usluga primjerenih potrebama i fizickim ograničenjima ove ranjive grupe.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Centar ženskih prava provodi projekat “Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije”. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)