Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja

 

Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja“ je seminar na kojem smo profesionalce/ke i praktičare/ke, predstavnike/ce institucija u sistemu zaštite sa područja Srednjobosanskog kantona upoznale sa novinama koje donose predložene, i na Predstavničkom domu PS FBiH usvojene Dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.

Dopuna Zakona predviđa integrisanje Instituta „Osoba od povjerenja“ što će imati dvostruke koristi:

  • za žrtve nasilja: prilagođen, brži, lakši pristup institucijama i pravima, podršku prilikom komuniciranja sa institucijama u sistemu zaštite;
  • za institucije usistemu zaštite: prevazilaženje problema u radu koji su uzrokovani neinformisanošću i neukošću žrtava.

Organizovanjem seminara želimo približiti prednosti ove zakonske novine i olakšati proces od usvajanja Dopuna Zakona do stvarne primjene u praksi.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)